Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra chuong1,2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tr­Uong Thi Thanh Luong
Ngày gửi: 23h:22' 06-10-2015
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 436
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN Hóa học 10
Thời gian làm bài: phút;
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 156

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử một nguyên tố là 40, trong đó tỉ lệ giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện là 1,875 : 1. Nguyên tố đó là:
A. Al B. P. C. Mg D. Si
Câu 2: Cho 16S, cấu hình electron của lưu huỳnh là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố X có 5 lớp electron và lớp ngoài cùng có 5 electron. Hãy chọn một tính chất đúng nhất của nguyên tố X:
A. Phi kim B. á kim. C. Kim loại D. Khí hiếm
Câu 4: Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f luần lượt là:
A. 2, 8, 10,14 B. 2, 6, 10, 14 C. 2, 4, 6, 8 D. 2, 8, 18, 32
Câu 5: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc
A. chu kì 4, nhóm VIIIB. B. chu kì 4, nhóm VIIIA. C. chu kì 4, nhóm IIA. D. chu kì 3, nhóm VIB.
Câu 6: Trong tự .nhiên, nguyên tố Cu có hai đồng vị là 2963Cu và 2965 Cu . Mtbcủa Cu là 63,54. % tổng số nguyên tử của đồng vị 2963Cu là
A. 50%. B. 73%. C. 54%. D. 27%.
Câu 7: Clo có hai đồng vị bền: 3717Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 3517Cl. % theo khối lượng của 3717 Cl trong HClO4 là.
A. 8,92%. B. 8,43%. C. 8,56%. D. 8,79%.
Câu 8: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm ( 2713Al) lần lượt là
A. 13 và 15 B. 13 và 14 C. 12 và 14 D. 13 và 13
Câu 9: Nguyên tố X thuộc nhóm VIIA. Trong hợp chất oxit cao nhất X chiếm 38,8% khối lượng. Nguyên tố X là :
A. F B. Br C. Cl D. I
Câu 10: Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng với dd axit HCl:
A. K, Zn, Ag, Al B. Mg, Cu, Al, Fe C. Fe, Mg, Ca, Al D. Fe, K, Zn, Cu
Câu 11: Tìm cấu hình electron sai
A. Mg (Z = 12) 1s22s22p63s2. B. F- (Z = 9) 1s22s22p6.
C. O (Z = 8) 1s22s22p4. D. Mg2+ (Z = 12) 1s22s22p63s23p4.
Câu 12: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 
A. X và Z có cùng số khối. B. X và Y có cùng số nơtron.
C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học. D. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
Câu 13: Trong nguyên tử Rb có tổng số hạt p và n là:
A. 49 B. 37 C. 86 D. 123
Câu 14: Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?
A. 919X, 1020Y. B. 1840X , 1940Y. C. 614x , 714Y. D. 1428X, 1429Y.
Câu 15: Tính bazơ tăng dần trong dãy :
A. K2O; Al2O3; MgO; CaO B. MgO; CaO; Al2O3; K2O
C. CaO; Al2O3; K2O; MgO D. Al2O3; MgO; CaO; K2O
Câu 16: Dãy ion có bán kính nguyên tử tăng dần là :( cho ZCl =17, ZK=19, ZCa =20, ZS =16)
A. K+ ; Ca2+ ; S2- ;Cl- B. Ca2+ ; K+ ; Cl- ; S2- C. Cl- ; K+ ; Ca2+ ; S2- D. S2- ;Cl- ; Ca2+ ; K+
Câu 17:
 
Gửi ý kiến