Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra định kỳ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô An Ninh
Ngày gửi: 07h:46' 29-09-2017
Dung lượng: 192.8 KB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌC – KHỐI 12
( Thời gian 30 phút , không tính thời gian giao đề )
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 24 câu )
MÃ ĐỀ THI 485

Họ và Tên Học Sinh: ………………………………………….Lớp:…………SBD:………………….
( Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề )
Cho : H = 1; C = 12; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Ca = 40; Ag = 108.

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 2: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 3: Mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) trong phân tử xenlulozơ có số nhóm hiđroxyl là:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 4: Cho m gam tinh bột len men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75g kết tủa. Giá trị của m là:
A. 8. B. 75. C. 55. D. 65.
Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là
A. Etyl propionat B. Propyl axetat C. Etyl fomat D. Etyl axetat
Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:
A. etyl axetat. B. metyl axetat. C. propyl axetat. D. metyl fomiat.
Câu 7: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70.
Câu 8: Cho 2,5kg glucoz chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 40o thu được, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%.
A. 2785,0ml. B. 2300,0ml. C. 2875,0ml. D. 3194,4ml.
Câu 9: Đun 12,00 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 70% B. 62,5% C. 50% D. 75%
Câu 10: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là
A. 32,4 gam. B. 21,6 gam. C. 16,2 gam. D. 10,8 gam.
Câu 11: Dãy chất nào sau đây đều cho pư tráng gương?
A. Mantozơ, saccarozơ, anđehitfomic B. Glucozơ, fructozơ, mantozơ
C. Xenlulozơ, axit fomic, fructozơ D. Glucozơ, fructozơ, tinh bột
Câu 12: Dùng chất nào sau đây để phân biệt glucozơ, fructozơ ?
A. Nước brom B. Cu(OH)2 C. Na kim loại D. Dd AgNO3/ NH3


Câu 13: Nhiệt độ sôi của chất nào sau đây thấp nhất so với ba chất còn lại?
A. CH3COOCH3 B. C3H7COOH C. C2H5COOH D. C3H7OH
Câu 14: Đun hỗn hợp glixerol, axit stearic, axit panmitic (H2SO4 đ) có thể thu được tối đa mấy trieste ?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 5
Câu 15: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Xenlulozơ B. Saccarozơ C. Glixerol D. Glucozơ
Câu 16: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C17H35COONa và glixerol. B. C15H31COOH và glixerol.
C. C15H31COONa và etanol. D. C17H35COOH và glixerol.
Câu 17: Cho 4
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓