Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra HH 1tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Hưng
Ngày gửi: 21h:15' 02-05-2008
Dung lượng: 84.5 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
KiÓm tra 1 tiÕt
M«n: H×nh häc

Hä vµ tªn:……………………….
Líp: 6
Ngµy kiÓm tra :…………………..
§iÓm
Lêi phª cña gi¸o viªn
§Ò bµi:
I – Tr¾c nghiÖm
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1 : Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800.
B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800.
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800.
D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900.
C©u 2 : Cho hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là:
A. 450 B. 550 C. 650 D. 1450.
C©u 3 : Cho hai góc A, B bù nhau và A – B = 200. Số đo góc A bằng:
A. 1000 B. 800 C. 550 D. 350

C©u 4 : Cho hai góc kề bù xOy và yOy’,
trong đó xOy = 1300 . Gọi Oz là tia phân giác
của góc yOy’ (Hình 1). Số đo góc zOy’ bằng
A. 650 B. 350 C. 300 D. 250
C©u 5 : Cho Ot là tia phân giác của góc xOy. Biết góc xOt bằng 600 thì góc xOy bằng
A. 300 B. 600 C. 1200 D. 20 0
C©u 6 : Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm là
A. hình tròn tâm O, bán kính 6cm . B. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.
C. đường tròn tâm O, bán kính 6cm. D. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.
C©u 7 : Cho góc xOy và góc tUv là hai góc phụ nhau. Nếu góc xOy bằng 320 thì góc tUv bằng
A. 1480 B. 580 C. 280 D. 320
.

C©u 8 : Tia Ox được gọi là tia phân giác của góc yOz nếu:
A. Tia Ox nằm giữa tia Oy và Oz
B. Tia Ox tạo với hai tia Oy và Oz hai góc bằng nhau.
C. Tia Ox nằm giữa tia Oy và Oz và tạo với hai tia Oy và Oz hai góc bằng nhau.
D. xOy = xOz .
II – Tù luËn
C©u 1: Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc
xOy là 1000, góc xOz là 200.
a. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?
b. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo của góc xOm.
C©u 2 : Cho hai tia Oy, Oz cïng n»m trªn mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox. BiÕt xOy = 300 , xOz = 1200
a. TÝnh sè ®o gãc yOz
b. VÏ tia ph©n gi¸c Om cña gãc xOy , tia ph©n gi¸c On cña gãc xOz . TÝnh sè ®o gãc mOn


KiÓm tra 1 tiÕt
M«n: H×nh häc

Hä vµ tªn:……………………….
Líp: 6
Ngµy kiÓm tra :…………………..
§iÓm
Lêi phª cña gi¸o viªn
§Ò bµi:
I – Tr¾c nghiÖm
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1 : Kết luận nào sau đây là đúng?
A.. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800.
B. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900.
D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800.
C©u 2 : Cho hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là:
A. 550 B. 450 C1450. D. 650
C©u 3 : Cho hai góc A, B bù nhau và A – B = 200. Số đo góc A bằng:
A800 B. 1000 C. 350 D. 550

C©u 4 : Cho hai góc kề bù xOy và yOy’,
trong đó xOy = 1300 . Gọi Oz là tia phân giác
của góc yOy’ (Hình 1). Số đo góc zOy’ bằng
A. 350 B. 650 C250. D. 300
C©u 5 : Cho Ot là tia phân giác của góc xOy. Biết góc xOt bằng 600 thì góc xOy bằng
A. 600 B. 300 C200. D. 1200
C©u 6 : Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm là
A. §ường tròn tâm O, bán kính 3cm. B. Hình tròn tâm O, bán kính 6cm.
C. §ường tròn tâm O, bán kính 3cm. . D. §ường tròn tâm O, bán kính 6cm
C©u 7 : Cho góc xOy và góc tUv là hai góc phụ nhau. Nếu góc xOy bằng 320 thì góc tUv bằng
A580. B. 1480 C320. D. 280
.
C©u 8 : Tia Ox được gọi là tia phân giác của góc yOz nếu:
A. Tia Ox tạo với hai tia Oy và Oz hai góc bằng nhau.
B. Tia Ox nằm giữa tia Oy và Oz
C. xOy = xOz .
D. Tia Ox nằm giữa tia Oy và Oz và tạo với hai tia Oy và Oz hai góc bằng nhau
II – Tù luËn
C©u 1: Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc
xOy là 1000, góc xOz là 200.
a. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?
b. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo của góc xOm.
C©u 2 : Cho hai tia Oy, Oz cïng n»m trªn mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox. BiÕt xOy = 300 , xOz = 1200
a. TÝnh sè ®o gãc yOz
b. VÏ tia ph©n gi¸c Om cña gãc xOy , tia ph©n gi¸c On cña gãc xOz . TÝnh sè ®o gãc mOnKiÓm tra 1 tiÕt
M«n: H×nh häc

Hä vµ tªn:……………………….
Líp: 6
Ngµy kiÓm tra :…………………..
§iÓm
Lêi phª cña gi¸o viªn
§Ò bµi:
I – Tr¾c nghiÖm
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1 : Cho hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là:
A. 450 B. 550 C. 650 D. 1450
C©u 2 : Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800.
B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800.
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800.
D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900.

C©u 3 : Cho hai góc kề bù xOy và yOy’,
trong đó xOy = 1300 . Gọi Oz là tia phân giác
của góc yOy’ (Hình 1). Số đo góc zOy’ bằng
A. 650 B. 350 C. 300 D. 250
C©u 4 : Cho hai góc A, B bù nhau và A – B = 200. Số đo góc A bằng:
A. 1000 B. 800 C. 550 D. 350
C©u 5 : Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm là
A. hình tròn tâm O, bán kính 6cm . B. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.
C. đường tròn tâm O, bán kính 6cm. D. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.
C©u 6 : Cho Ot là tia phân giác của góc xOy. Biết góc xOt bằng 600 thì góc xOy bằng
A. 300 B. 600 C. 1200 D. 20 0
C©u 7 : Tia Ox được gọi là tia phân giác của góc yOz nếu:
A. Tia Ox nằm giữa tia Oy và Oz
B. Tia Ox tạo với hai tia Oy và Oz hai góc bằng nhau.
C. Tia Ox nằm giữa tia Oy và Oz và tạo với hai tia Oy và Oz hai góc bằng nhau.
D. xOy = xOz .
C©u 8 : Cho góc xOy và góc tUv là hai góc phụ nhau. Nếu góc xOy bằng 320 thì góc tUv bằng
A. 1480 B. 580 C. 280 D. 320
II – Tù luËn
C©u 1: Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc
xOy là 1000, góc xOz là 200.
a. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?
b. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo của góc xOm.
C©u 2 : Cho hai tia Oy, Oz cïng n»m trªn mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox. BiÕt xOy = 300 , xOz = 1200
a. TÝnh sè ®o gãc yOz
b. VÏ tia ph©n gi¸c Om cña gãc xOy , tia ph©n gi¸c On cña gãc xOz . TÝnh sè ®o gãc mOnKiÓm tra 1 tiÕt
M«n: H×nh häc

Hä vµ tªn:……………………….
Líp: 6
Ngµy kiÓm tra :…………………..
§iÓm
Lêi phª cña gi¸o viªn
§Ò bµi:
I – Tr¾c nghiÖm
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1 : Cho hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là:
A. 550 B. 450 C1450. D. 650
C©u 2 : Kết luận nào sau đây là đúng?
A.. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800.
B. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900.
D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800.

C©u 3 : Cho hai góc kề bù xOy và yOy’,
trong đó xOy = 1300 . Gọi Oz là tia phân giác
của góc yOy’ (Hình 1). Số đo góc zOy’ bằng
A. 350 B. 650 C250. D. 300

C©u 4 : Cho hai góc A, B bù nhau và A – B = 200. Số đo góc A bằng:
A800 B. 1000 C. 350 D. 550
C©u 5 : Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm là
A. §ường tròn tâm O, bán kính 3cm. B. Hình tròn tâm O, bán kính 6cm.
C. §ường tròn tâm O, bán kính 3cm. . D. §ường tròn tâm O, bán kính 6cm
C©u 6 : Cho Ot là tia phân giác của góc xOy. Biết góc xOt bằng 600 thì góc xOy bằng
A. 600 B. 300 C200. D. 1200C©u 7 : Tia Ox được gọi là tia phân giác của góc yOz nếu:
A. Tia Ox tạo với hai tia Oy và Oz hai góc bằng nhau.
B. Tia Ox nằm giữa tia Oy và Oz
C. xOy = xOz .
D. Tia Ox nằm giữa tia Oy và Oz và tạo với hai tia Oy và Oz hai góc bằng nhau
C©u 8 : Cho góc xOy và góc tUv là hai góc phụ nhau. Nếu góc xOy bằng 320 thì góc tUv bằng
A580. B. 1480 C320. D. 280
II – Tù luËn
C©u 1: Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc
xOy là 1000, góc xOz là 200.
a. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?
b. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo của góc xOm.
C©u 2 : Cho hai tia Oy, Oz cïng n»m trªn mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox. BiÕt xOy = 300 , xOz = 1200
a. TÝnh sè ®o gãc yOz
b. VÏ tia ph©n gi¸c Om cña gãc xOy , tia ph©n gi¸c On cña gãc xOz . TÝnh sè ®o gãc mOn

 
Gửi ý kiến