Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA HKI 2017-2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phước
Ngày gửi: 19h:09' 26-12-2017
Dung lượng: 34.4 KB
Số lượt tải: 744
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4
(Đề thi gồm: 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2017- 2018
Môn: TIẾNG ANH – LỚP 11( Cơ bản)
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

CODE 111


Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………….SBD:…………………………
PART A: TRẮC NGHIỆM
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A.like B.live C.still D.listen
Question 2: A. cooked B. stopped C.booked D. visited
Question 3: A.teacher B.chance C.technology D. watch
Question 4: A. stops B. bags C. kids D. days
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 5:We were having lunch when we hearthe news.
A. we B. having C. hear D. the news
Question 6:We could had done moreif wehad had more time
A.could had B. moreC.if we D. had had more
Question 7:Theyasked me lending them some money.
A. they B. asked C. lending D. some
Question 8:You can’t prevent him on spending his own money.
A. can’t prevent B. on C. his D. money

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 9: My elder sister ______ at university five years ago.
A. studied B. study C. shall study D. have studied
Question 10: If they had known her, they ________ to her.
A. will speak B. will have spoken
C. would have spoken D.would speak
Question 11: I’ve got lots of________ but only a few really good friends.
A. best mates B. acquaintances C. neighbours D. partners
Question 12: When they finish ________, Hoa blows out the candles on the cake.
A. singing B. to sing C. sing D. sang
Question 13: The children agreed _______ the candy equally.
A. divide B. to be divided C. to divide D. divided
Question 14: The teacher told us ________ quit.
A. keep B. kept C. keeping D. to keep
Question 15: Hue should have apologized ______ being late this morning, but she did not.
A. to B. for C. out D. up
Question 16: _______ he was late he stopped to buy a a loaf of bread.
A. If B. So that C. Although D. Because
Question 17: They didn’t finish their work on time, ______ ?
A. didn’t they B. do they C. don’t they D. did they
Question 18: She _______ your new hat when I _______ you yesterday.
A. was wearing/met B. wore/met C. wore/ had met D. were wearing/met
Question 19: The plants need ______ daily.
A. to wate B. to be watered C.to watering D. being watered
Question 20:The result of exam_______ next week.
A. will be announced B. will announce C. will announced D. will be announce
Question 21:I often take part …… social activities every weekend.
A. For B. against C. in D. over .

Question 22: When the police arrived, the car ________.
A. went B. had gone C. goes D. have gone
Question 23: They made her ______ there for the weekend.
A. stay B. to stay C. staying D. stayed
Question 24:I expect ________ at the airport by my farther.
A. to be metB. to meet C. met D. meeting
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 25:“Let’s go to the movie.” “……………” A. Thank you B.
 
Gửi ý kiến