Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra HKI(THCSVX-AG)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày gửi: 20h:54' 21-05-2008
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
Tuaàn :11
Tieát :11 KIEÅM TRA 1 TIEÁT
MOÂN: VAÄT LYÙ
I.Muïc tieâu:
-Kieåm tra möùc ñoä naém kieán thöùc cuûa HS.
-Hình thaønh kó naêng giaûi baøi taäp.
-Giuùp hs nhôù saâu hôn kieán thöùc ñaû hoïc
II.Tieán haønh kieåm tra:
1.oån ñònh lôùp
2.Tieán haønh kieåm tra
I.Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhaát:
1.Người lái đò đang ngồi trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước,trong các câu mô tả sau,câu nào đúng.
A.Người lái đò đứng yên so với dòng nước.
B.Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
C.Người lái đò đứng yên so với dòng sông.
D.Người lái đò chuyển động so với thuyền.
2.Trong các câu nói về vận tốc câu nào là không đúng.
A.Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động.
B.Khi độ lớn của vận tốc không thay đổi theo thời gian thì chuyển động là không đều.
C.Đơn vị của vận toác phụ thuộc vào đơn vị thời gian và đơn vị chiều dài .
D.Công thức tính vận tốc là : 
3.Khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì:
A.Vật đang đứng yên sẽ chuyển động.
B.Vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại.
C.Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
D.Vật đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên.
4.Trong các đơn vị sau,đơn vị nào là đơn vị vận tốc?
A.Km.h B.m.s C.Km/h D.s/m
5.Một người đi được quãng đường S1 hết t1 giây.đi được quãng đường tiếp theo S2 hết t2 giây.Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này cả hai quãng đường S1 và S2 công thức nào đúng?
A. B.
C. D.Cả 3 công thức trên đều đúng
6.Khi có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào?Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
A.Vận tốc không thay đổi. B.Vận tốc tăng dần.
C.Vận tốc giảm dần. D.Có thể tăng dầncũng có thể giảm dần.
7.Hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị ngã nghiêng sang bên trái.Đó là vì ô tô:
A.Đột ngột giàm vận tốc. B.Đột ngột tăng vận tốc.
C.Đột ngột rẽ sang trái. D.Đột ngột rẽ sang phải.
8.Muốn tăng,giảm áp suất thì phải làm thế nào?Trong các cách sau nào là không đúng?
A.Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực giảm diện tích bị ép.
B.Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực ,tăng diện tích bị ép.
C.Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực,giữ nguyên diện tích bị ép.
D.Muốn giảm áp suất thì phải tăng diện tích bị ép.
II.Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống và giải bài tập sau:
9.Trong bình thông nhau chứa…(1)………….……. chất lỏng đứng yên,các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng (2)………………………
10.Áp suất là độ lớn của(3) ………………. trên một đơn vị…(4)……………………….
III. Traû lôøi caâu hoûi sau:
11.Một vận động viên xe đạp thực hiện cuộc đua vượt đèo như sau:
-Đoạn đường lên đèo dài 45 km chạy hết 2,5 giờ.
-Đoạn đường xuống đèo dài 30 km chạy hết 30 phút.
Hãy tính vận tốc trung bình của vận động viên này trên đoạn lên đèo,xuống đèo và trên cả quãng đường đua.
12.Moät xe ñaïp coù troïng löôïng 300 N .Tính aùp suaát cuûa xe ñaïp leân maët ñöôøng naèm ngang .bieát dieän tích bò eùp laø 0.5 m2.
MA TRAÄN ÑEÀ:
Trình ñoä KT
Caâu
Hieåu
Bieát
Vaän duïng
Ghi chuù


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Caâu 1


XNhieàu löïa choïn

Caâu 2


XNhieàu löïa choïn

Caâu 3


XNhieàu löïa choïn

Caâu 4
X

Nhieàu löïa choïn

Caâu 5


XNhieàu löïa choïn

Caâu 6


XNhieàu löïa choïn

Caâu 7
X

Nhieàu löïa choïn

Caâu 8
X

Nhieàu löïa choïn

Caâu 9
X

Ñieàn khuyeát

Caâu 10


XÑieàn khuyeát

Caâu 11

X
Töï luaän

Caâu 12

X
Töï luaän

Toàng caâu
2

6

2
2
12

Ñieåm
1.5

3.5

1
4
10

Ñaùp aùn vaø thang ñieåm
I.Moãi caâu ñuùng 0.5 ñ
Caâu 1
Caâu 2
Caâu 3
Caâu 4
Caâu 5
Caâu 6
Caâu 7
Caâu 8

A
B
C
C
C
D
D
B

II. .Moãi caâu ñuùng 0.5 ñ
1-Cuøng moät 2-Moät ñoä cao
3-Aùp luïc 4-Dieän tích bò eùp
III.
Caâu 13
-Vận tốc trung bình trên đoạn đường lên đèo:
 (1đ)

-Vận tốc trung bình trên đoạn đường xuống đèo:(1đ)

-Vận tốc trung bình trên cả quãng đường đua:

Caâu 14
==600N (1đ)


 
Gửi ý kiến