Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Anonymous N
Ngày gửi: 16h:07' 03-06-2020
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 809
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 KIỂM TRA HỌC KỲ II - Năm học 2018 - 2019
Môn: Tiếng Anh 12 (Chương trình 7 năm)


ĐỀ CHÍNH THỨC
 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)Học sinh làm bài bằng cách chọn và tô kín một ô tròn trên Phiếu trả lời trắc nghiệm
tương ứng với phương án trả lời đúng của mỗi câu.
Họ và tên thí sinh: ......................................................... Lớp: ........................
Số báo danh: ....................... Phòng thi :...................... Trường: THPT ……......……………...............
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Question 1. A. touch B. founder C. foul D. south
Question 2. A. advanced B. punched C. attacked D. created
Choose the word that has a different stress pattern from the others.
Question 3. A. durable B. medical C. primary D. aquatic
Question 4. A. award B. ocean C. volume D. storage
Choose the best answer to each of the following questions or do as directed.
Question 5. – Hoa: “Do you mind if I use your bike?” – Peter: “______”
A. No, you don’t. B. No, you can use it. C. Yes, it’s my pleasure. D. Yes, you do.
Question 6. – Mary: “I’m getting married next week.” – Jane: “______”
A. Well done! B. Thanks, the same to you. C. Sorry to hear that. D. Congratulations!
Question 7. Welford cut through the ______ to score the winning goal.
A. defendant B. defenceless C. defend D. defence
Question 8. I would ______ the book The Incredible Journey to anyone who likes animals.
A. recommend B. speak C. advise D. tell
Question 9. Today, the total number of national Red Cross societies from all over the world has ______ to 190.
A. peaked B. reached C. climbed D. mounted
Question 10. The young and energetic Vietnamese athletes performed ______ and won a lot of gold medals.
A. regularly B. excellently C. automatically D. publicly
Question 11. Social networking can be ______ if users try to post new updates every day.
A. thought-provoking B. time-consuming C. long-term D. long-lasting
Question 12. Vinamilk has offered jobs ______ 27 members of Vietnam’s Women’s Football team.
A. to B. into C. for D. at
Question 13. If you enjoy reading stories about love affairs, a ______ is the right one for you.
A. romantic B. romantically C. romanticize D. romance
Question 14. Swimmers move through the water by using the arms, legs, and body in ______.
A. motion B. danger C. action D. reality
Question 15. The zoo provides a ______ range of activities to help visitors learn about the animals.
A. big B. large C. wide D. short
Question 16. About a year ago, he was elected president of a big company and he ______ a holiday since then.
A. doesn’t have B. didn’t have C. hadn’t had D. hasn’t had
Question 17. Hurry up! It’s getting ______. It’s dangerous to drive then.
A. longer and longer B. later and later C. darker and darker D. sooner and sooner
Question 18. ______ boys at that age are a bit shy, girls at that age are much more adult already.
A. Because B. Before C. As soon as D. While
Question 19. Traffic regulations ______ by drivers as well as pedestrians.
A. must be obeyed B. can be obeyed C. can obey D. must obey
Question 20. “______ I have a drop more milk in my coffee, please?”
A. Shall
 
Gửi ý kiến