Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA KÌ 1 HUYỆN HOT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Yến
Ngày gửi: 12h:30' 15-12-2017
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 580
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Yến)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 12
Môn Thi: TIẾNG ANH 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề thi gồm có 02 trang)

Full name : ……………………………………….
Class : …………………………………………….

Question I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 1.0 point)
1. A. study B. every C. hobby D. try
2. A. played B.filled C.opened D.wanted
3. A. happy B. hour C. hobby D. house
4. A. where B. why C. what D. who

Question II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau. ( 2.0 points)
I often play soccer …………… Sunday afternoon.
A. in B. at C. on D. for
2. Mr Brown is the same age …………………. Mrs Brown.
A. as B. like C. from D. with
3. The little boy is not ……………… to lift the suitcase.
A. enough strong B. strong enough C. too strong D. so strong
4. My father was good at swimming. He used to ………………. swimming in summer.
A. go B. goes C. went D. going
5. Nam hates ………………… to classical music.
A. listens B. listened C. listen. D. listening
6. Ho Chi Minh city is larger and ……………… beautiful than Ha Noi.
A. more B. as C. most D. the most
7. They built this house ……………… 1990.
A. from
B. in
C. at
D. for

 8. Do you need any help ? ………………………………..
A. No, Thank you B. What can I do for you C. I’m afraid I’m busy now D. Let me help you.
Question III .Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 2.0 points)
1. Nam often (go) _______________ to school by bike.
2. I (live) _______________ here since 2010.
3.Ba is going ( study ) _____________ English next summer.
4. My father (play) _____________ football yesterday.
5. Long enjoys ( listen ) _____________ to music every night.
6. My father used to ( go) _____________ fishing when he was young.
7. He ( buy ) _____________ a new car last week.
8. I used ( go) _____________ bare- footed when I was a child.
Question IV. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. ( 1.0 point)
1. He isn’t enough old to drive a car
A B C D
2. My father used to went fishing when he was a child.
A B C D

3. You must washes your hands before meals
A B C D
4. The teacher asked his students going to the black board.
A B C D
Question V. Đọc đoạn văn sau và chọn lựa chọn đúng hay sai vào ô vuông.( 2.0 points)
Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.
In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.
Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them to remember important words.
There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can learn the first five words the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, you can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.
Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question:
 
Gửi ý kiến