Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra trắc nghiệm sự điện ly

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồ Duy Bảo
Ngày gửi: 06h:57' 29-07-2018
Dung lượng: 56.3 KB
Số lượt tải: 2061
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Môn: HÓA HỌC 11 – Chương: SỰ ĐIỆN LY
Thời gian: 50 phút
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm, 4 trang)
Câu 1 :Chất nào sau đây là chất điện li mạnh
A.NH3
B.H2S
C.C2H5OH
D.KNO3

Câu 2 :Chất nào là axit trong các chất dưới đây
A.HNO3
B.HCOONa
C.K2SO4
D.BaSO4

Câu 3 :Chất nào là bazơ trong các chất dưới đây
A.SO2
B.KOH
C.C2H5OH
D.MgNO3

Câu 4 :Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được:
A.KCl rắn, khan.
B.Nước sông, hồ, ao.

C.Nước biển.
D.dung dịch KCl

Câu 5 :Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh ?
A.HCl, NaOH, NaCl.
B.KOH, NaCl, HgCl2.

C.HCl, NaOH, CH3COOH.
D.NaNO3, NaNO2, HNO2.

Câu 6 :Chọn phát biểu đúng về sự điện li
A.là sự điện phân các chất thành cation và anion

B.là phản ứng oxi-khử
C.là phản ứng trao đổi ion

D.là sự phân li các chất điện li thành anion và cation

Câu 7 : Dung dịch nào sau đây có tính axit
A.pH=12
B.pOH=2
C.[H+] = 0,012
D.α = 1

Câu 8 : Phát biều không đúng là
A.Môi trường kiềm có pH < 7.
B.Môi trường trung tính có pH = 7.

C.Môi trường kiềm có pH > 7.
D.Môi trường axit có pH < 7.

Câu 9 :Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không tồn tại trong cùng một dung dịch?
A.FeCl2 + Al(NO3)3
B.K2SO4 + (NH4)2CO3

C.Na2S + Ba(OH)2
D.ZnCl2 + AgNO3

Câu 10 :Có bốn dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trên bao gồm: . Đó là bốn dung dịch:
A.
B.

C.
D.

Câu 11 :Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
A.2
B.3
C.4
D.5

Câu 12 :Cho dãy các chất sau: HClO, H2S, H2SO4, H3PO4, CH3COOH, NH3, CH3OH, Ca(OH)2, MgCl2, Al2(SO4)3. Số chất điện li mạnh và chất điện li yếu lần lượt là
A.4 ; 5.
B.5 ; 4.
C.4 ; 6.
D.6 ; 4.

Câu 13 :Cho các nhận định sau:
Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.
HCl, HNO2, H2SO4 là các axit
Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.
Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc tại trạng thái nóng chảy.
Dung dịch bazo làm quỳ hóa đỏ
Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.
ZnS + 2HCl  ZnCl2 + H2S có phương trình ion rút gọn: S2- + 2H+ H2S
Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là một axit
Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là một bazơ
NaHSO4 là một muối axit
Công thức chất phân li ra Fe3+ và NO3- là Fe2(NO3)3
Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô và phân ly ra H+ trong nước là một axit
Môi trường kiềm có pH > 7.
Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân ly ra OH– trong nước là một bazơ
Số nhận định sai là:
A.4
B.5
C.3
D.6

Câu 14 :H3PO3 là axit mấy nấc
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 15 :X là dung dịch H2SO4 0,02M,Y là dung dịch NaOH 0,035M.Trộn dung dịch X với dung dịch Y thu được dung dịch Z có pH=2.Cho rằng thể tích dung dịch Z bằng tổng thể tích dung dịch X và Y đem trộn Tỷ lệ thể tích dung dịch X và Y tương ứng là :
A.Vx = 2,5VY
B.VX =2VY
C.VX = VY
D.VX =
 
Gửi ý kiến