Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiết 129: Kiểm tra Văn 9 phần thơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Khán
Ngày gửi: 14h:31' 23-04-2008
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
TiÕt 129: KiÓm tra v¨n (phÇn th¬.)

PhÇn I:Tr¾c nghiÖm:2 ®iÓm
Tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch ghi l¹i ch÷ c¸i ®Çu mçi c©u tr¶ lêi ®óng.

C©u1: Tªn khai sinh cña nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn lµ g×?
A: Phan Thanh ViÔn. B: Phan Ngäc Hoan. C: Ph¹m B¸ Ngo·n.
C©u 2: §Ò tµi cña bµi th¬ “Con cß” lµ g×?
A: T×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc. B: T×nh yªu cuéc sèng. C: T×nh mÉu tö.
C©u 3: C©u th¬ “Ngµy ngµy mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng/ ThÊy mét mÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á” trong bµi th¬ “ViÕng l¨ng B¸c” cña ViÔn Ph­¬ng sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ?
A: So s¸nh. B: Èn dô. C: Ho¸n dô.
C©u 4: Bµi th¬ “Mïa xu©n nho nhá” ®ùoc b¾t nguån tõ c¶m xóc nµo?
A: C¶m xóc vÒ vÎ ®Ñp vµ truyÒn thèng cña ®Êt n­íc.
B: C¶m xóc vÒ vÎ ®Ñp cña mïa xu©n xø HuÕ.
C: C¶m xóc vÒ vÎ ®Ñp cña mïa xu©n Hµ Néi.
D: C¶m xóc vÒ thêi ®iÓm lÞch sö ®¸ng nhí cña d©n téc.
C©u 5: Tõ “ chïng ch×nh” trong bµi th¬ “Sang thu” cña H÷u ThØnh ®ù¬c hiÓu nh­ thÕ nµo?
A: §i rÊt chËm, dß tõng b­íc.
B: §i rÊt nhanh, võa ®i võa nghiªng ng¶.
C: NgËp ngõng nh­ kh«ng muèn ®i.
C©u 6: Néi dung chÝnh cña bµi th¬ “ Sang thu” lµ g×?
A: C¶nh mïa thu buån, xao x¸c.
B: Nh÷ng chuyÓn biÕn nhÑ nhµng mµ tinh tÕ trong thêi kh¾c giao mïa tõ h¹ sang thu.
C: C¶nh mïa thu trong håi t­ëng cña t¸c gi¶.
C©u 7: Dßng th¬ nµo sau ®©y trong bµi th¬ “Nãi víi con” cña Y Ph­¬ng kh«ng ph¶i lµ kÕt cÊu chñ-vÞ?
A: §an lê cµi nan hoa. C: Rõng cho hoa.
B: V¸ch nhµ ken c©u h¸t. D: Con ®­êng cho nh÷ng tÊm lßng.
C©u 8: Bµi th¬ “ M©y vµ sãng” ®ùoc thÓ hiÖn b»ng h×nh thøc ng«n ng÷ nµo?
A: §èi tho¹i. B: §éc tho¹i. C:§éc tho¹i néi t©m. D: §èi tho¹i lång trong ®éc tho¹i.
PhÇn II: Tù luËn: 8 ®iÓm.
C©u 1: a. ChÐp chÝnh x¸c khæ ®Çu bµi th¬ “Sang thu”
b. Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ H÷u ThØnh vµ bµi th¬.
C©u 2: ViÕt ®o¹n v¨n nªu c¶m nhËn cña em vÒ ®oan th¬:
“Dï ë gÇn con
Dï ë xa con
Lªn rõng xuèng bÓ
Cß sÏ t×m con
Cß m·i yªu con.
Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ,
§i hÕt ®êi lßng mÑ vÉn theo con.”
trong bµi th¬ “Con cß” cu¶ ChÕ Lan Viªn, trong ®ã cã sö dông 1 c©u ghÐp vµ 1 thµnh phÇn biÖt lËp.
TiÕt 129: KiÓm tra v¨n (phÇn th¬.)


C©u1: §äc nh÷ng c©u th¬ sau vµ tr¶ lêi nh÷ng c©u hái:
“ Dï ë gÇn con,
Dï ë xa con,
Lªn rõng xuèng bÓ,
Cß sÏ t×m con,
Cß m·i yªu con.
Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ,
§i hÕt ®êi lßng mÑ vÉn theo con.”
( TrÝch “ Con cß”- Ng÷ V¨n 9 tËp hai.)
a. T¸c gi¶ cña bµi th¬ “ Con cß” lµ ai?
A: H÷u ThØnh. C: ViÔn Ph­¬ng.
B: Y Ph­¬ng. D:ChÕ Lan Viªn.
b. H×nh ¶nh con cß trong khæ th¬ trªn cã ý nghÜa g×?
A: ChØ ng­êi mÑ vÊt v¶ nu«i con. C: ChØ lêi ru cña mÑ ®èi víi con.
B: ChØ con cß trong c¸c bµi ca dao. D: ChØ t×nh yªu th­¬ng cña mÑ.
c. Trong ®o¹n th¬ trªn, t¸c gi¶ cã sö dông:
A: Tôc ng÷. B: Thµnh ng÷. C: Ca dao. D: D©n ca.
d. §Ò tµi cña bµi th¬ “Con cß” lµ g×?
A: T×nh yªu quª h­¬ng . B: T×nh yªu cuéc sèng. C: T×nh mÉu tö.
C©u 2: §äc ®o¹n th¬ sau vµ tr¶ lêi c©u hái:
“ Ngµy ngµy mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng
ThÊy mét mÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á.
Ngµy ngµy dßng ng­êi ®i trong th­¬ng nhí
KÕt trµng hoa d©ng b¶y m­¬i chÝn mïa xu©n.”
( TrÝch “ ViÕng l¨ng B¸c”_ Ng÷ v¨n 9 tËp hai)
a. §o¹n th¬ trªn diÔn t¶ ®o¹n c¶m xóc cña t¸c gi¶ ë thêi ®iÓm nµo trong cuéc hµnh tr×nh vµo l¨ng viÕng B¸c?
A: Khi võa ®Õn l¨ng B¸c. B:Khi vµo trong l¨ng B¸c.
C: Khi b¾t ®Çu vµo l¨ng viÕng B¸c. D: Khi rêi l¨ng B¸c.
b. T¸c gi¶ ®· sö dông phÐp tu tõ nµo trong c©u rh¬:
“ Ngµy ngµy mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng
ThÊy mét mÆt trong l¨ng rÊt ®á”
A: §iÖp ng÷. B: So s¸nh. C: Èn dô. D: Ho¸n dô.
c. HiÖu qu¶ cñaphÐp tu tõ t×m ®­îc trong hai c©u th¬ trªn lµ g×?
A: Ca ngîi sù cao quý cña h×nh ¶nh B¸c.
B: Ca ngîi c«ng lao to lín cña B¸c.
C:Ca ngîi vÎ ®Ñp k× diÖu cña h×nh ¶nh B¸c.
D: Ca ngîi sù tr­êng tån, vÜnh h»ng cña h×nh ¶nh B¸c.
d. Tõ nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ ®éng tõ?
A: §á. B: §i. C: ThÊy. D: KÕt.
C©u 1: - ChÐp chÝnh x¸c khæ ®Çu bµi th¬ “ Mïa xu©n nho nhá”
-Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ Thanh H¶i vµ bµi th¬ “Mïa xu©n nho nhá”.
- Nªu ý nghÜa nhan ®Ò bµi th¬.
C©u 2: ViÕt ®o¹n v¨n nªu c¶m nhËn cña em vÒ vÎ ®Ñp cña hai c©u th¬:
“Ngµy ngµy mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng
ThÊy mét mÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á”
“ViÕng l¨ng B¸c – ViÔn Ph­¬ng.”
§o¹n v¨n (8-10 c©u), cã sö dông mét c©u ghÐp vµ mét thµnh phÇn biÖt lËp (g¹ch ch©n).
 
Gửi ý kiến