Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra Vật lý 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Chung
Ngày gửi: 00h:34' 06-04-2008
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
Tr­êng THCS Yªn Hïng KiÓm tra: VËt lÝ 8
Ngµy…th¸ng…n¨m 2008 Bµi sè 2
Hä tªn:……………………… Thêi gian: 45 phót
Líp………………
§iÓm
Lêi phª cña thÇy c« gi¸o


C©u I. Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau?
Khi ®æ 50cm3 r­îu vµo 50cm3 n­íc ta thu ®­îc hçn hîp r­îu – n­íc lµ:
B»ng 100cm3
Lín h¬n 100cm3
Nhá h¬n 100cm3
Cã thÓ b»ng hoÆc nhá h¬n 100cm3
Khi c¸c nguyªn tö,, ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt chuyÓn ®«ng nhanh lªn th× ®¹i l­îng nµo sau ®©y t¨ng lªn?
Khèi l­îng cña vËt
Träng l­îng cña vËt
C¶ khèi l­îng lÉn träng l­îng cña vËt
NhiÖt ®é cña vËt.
Trong sù d·n nhiÖt, nhiÖt ®­îc truyÒn tõ vËt nµo sang vËt nµo?
Tõ vËt cã nhiÖt n¨ng lín h¬n sang vËt cã nhiÖt n¨ng nhá h¬n.
Tõ vËt cã khèi l­îng lín h¬n sang vËt cã khèi l­îng nhá h¬n.
Tõ vËt cã nhiÖt ®é cao h¬n sang vËt cã nhiÖt ®é thÊp h¬n
C¶ ba c©u tr¶ lêi trªn ®Òu ®óng
Trong c¸c c©u viÕt vÒ nhiÖt n¨ng sau ®©y, c©u nµo lµ kh«ng ®óng?
NhiÖt n¨ng lµ mét d¹ng n¨ng l­îng.
NhiÖt n¨ng cña mét vËt lµ nhiÖt l­îng vËt thu vµo hay táa ra.
NhiÖt n¨ng cña mét vËt lµ tæng ®éng n¨ng cña c¸c ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt.
NhiÖt n¨ng cña vËt phô thuéc nhiÖt ®é cña vËt.
C©u II. Dïng nh÷ng tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau:
1. NhiÖt n¨ng cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch……………………..vµ ………………………… Cã ba h×nh thøc truyÒn nhiÖt lµ…………………………………………………………….
2. NhiÖt dung riªng cña mét chÊt cho biÕt……………………….cÇn truyÒn cho……… chÊt ®ã ®Ó …………………..t¨ng thªm 10C.
C©u III. Tr¶ lêi vµ lµm c¸c bµi tËp sau:
Muèn x¸c ®Þnh nhiÖt l­îng vËt cÇn thu vµo cÇn tra b¶ng ®Ó biÕt ®é lín cña ®¹i l­îng nµo vµ ®o ®é lín cña nh÷ng ®¹i l­îng nµo, b»ng nh÷ng dông cô nµo?
a) TÝnh nhiÖt l­îng cÇn truyÒn cho 5lÝt n­íc ®Ó t¨ng nhiÖt ®ä tõ 200C lªn 400C.
b) NÕu l­îng n­íc trªn ®ùng trong Êm nh«m cã khèi l­îng 2kg th× cÇn ph¶i cung cÊp mét nhiÖt l­îng b»ng bao nhiªu?
BiÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc vµ nh«m lÇn l­ît lµ: 4200J/kg.K vµ 880J/kg.K.
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
 
Gửi ý kiến