Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra vật lý 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Vĩnh Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:10' 23-04-2008
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 0 người
Hoü vaì tãn: KIÃØM TRA HOÜC KYÌ I
Låïp: MÄN: VÁÛT LYÏ 8

A. TRÀÕC NGHIÃÛM
Cáu 1: Phaït biãøu naìo sau âáy laì âuïng khi noïi vãö chuyãøn âäüng vaì âæïng yãn.
a. Váût âæåüc coi laì âæïng yãn nãúu noï khäng nhuïc nhêch.
b. Váût âæåüc coi laì âæïng yãn nãúu khoaíng caïch tæì noï âãún vaûch mäúc khäng thay âäøi.
c. Chuyãøn âäüng laì sæû thay âäøi khoaíng caïch giuîa váût naìy våïi váût khaïc âæåüc choün laìm mäúc.
d. Chuyãøn âäüng laì sæû thay âäøi vë trê giuîa váût naìy våïi váût khaïc âæåüc choün laìm mäúc.
Cáu 2: Ngæåìi laïi âoì âang ngäöi trãn chiãúc thuyãön thaí träi theo doìng næåïc. Cáu mä taí naìo sau âáy laì âuïng:
a. Ngæåìi laïi âoì chuyãøn âäüng so våïi doìng næåïc.
b. Ngæåìi laïi âoì âæïng yãn so våïi doìng næåïc.
c. Ngæåìi laïi âoì chuyãøn âäüng so våïi båì säng.
d. Ngæåìi laïi âoì chuyãøn âäüng so våïi chiãúc thuyãön.
Cáu 3: Ghi chæî Â vaìo træïåc cáu âuïng, chæî S vaìo træåïc cáu sai:
a. Læûc laì nguyãn nhán gáy ra chuyãøn âäüng
b. Khi váût näøi trãn màût cháút loíng læûc âáøy Acsimet coï cæåìng âäü bàòng troüng læåüng cuía váût.
c. Muäún tàng aïp suáút thç phaíi giaím aïp læûc vaì tàng diãûn têch bë eïp
d. AÏp suáút khê quyãøn bàòng aïp suáút thuyí ngán
e. Læûc ma saït luän cuìng hæåïng våïi hæåïng chuyãøn âäüng cuía váût.
f. Váût âang chuyãøn âäüng maì chè chëu taïc duûng cuía hai læûc coï cuìng cæåìng âäü thç váût chuyãøn âäüng thàóng âãöu maîi maîi.
g. AÏp suáút cháút loíng phuû thuäüc vaìo chiãöu cao cäüt cháút loíng, khäng phuû thuäüc vaìo loaûi cháút loíng
h. Cäng thæïc tênh aïp suáút cuía khê quyãøn laì: p = d.h
Cáu 4: Læûc âáøy Acsimet coï thãø taïc duûng lãn nhæîng váût naìo dæåïi âáy:
a. Váût chçm hoaìn toaìn trong cháút loíng
b. Pháön váût chçm trong cháút loíng
c. Váût åí ngoaìi khäng khê
d. Váût trong caí ba træåìng håüp trãn
Cáu 5: Mäüt hoìn bi sàõt làn trãn màût baìn nàòm ngang, coi nhæ khäng coï ma saït vaì sæïc caín cuía khäng khê. Cáu naìo sai?
a. Troüng læûc âaî thæûc hiãûn cäng cå hoüc
b. Læûc taïc duûng cuía màût baìn lãn hoìn bi âaî thæûc hiãûn cäng cå hoüc
c. Cäng cå hoüc coï mäüt giaï trë xaïc âënh (khaïc khäng)
d. Caïc cáu trãn âãöu sai.
B.TÆÛ LUÁÛN
BT1: Mäüt ngæåìi xuáút phaït tæì A luïc 7h vaì âãún B luïc 7h20ph, sau âoï tråí laûi B máút 0,5h. Tênh váûn täúc trung bçnh trãn caí quaíng âæåìng caí âi vaì vãö cuía ngæåìi âoï (theo âån vë km/h). Biãút khoaíng caïch AB = 14km.
BT2: Thaí mäüt váût bàòng kim loaûi vaìo bçnh âo thãø têch coï vaûch chia âäü thç næåïc trong bçnh tæì mæïc 130cm3 dáng lãn âãún mæïc 175cm3. Nãúu treo váût vaìo mäüt læûc kãú trong âiãöu këãn váût váùn nhuïng hoaìn toaìn trong næåïc thç læûc kãú chè 4,2N. Cho troüng læåüng riãng cuía næåïc laì d=10.000N/m3
a. Tênh læûc âáøy Acsimet taïc duûng lãn váût
b. Tênh khäúi læåüng riãng cuía cháút laìm nãn váût
ÂAÏP AÏN VAÌ BIÃØU ÂIÃØM:
A. TRÀÕC NGHIÃÛM: (4â)
Cáu 1: d ; Cáu 2:b : Mäùi cáu choün âuïng 0,5 â (1â)
Cáu 3: a - S d - S g - S
b - Â e - S Mäùi yï âuïng 0,25 â)
c - S f - S
cáu 4: d ; Cáu 5: Mäùi yï âuïng 0,5 â (1â)
B- TÆÛ LUÁÛN:
BT1: (2â)
Váûn täúc trung bçnh caí âi vaì vãö :

BT2: (4â)
a) (2â) V= 175 - 130 = 45 cm3 = 45. 10-6 m3
Læûc âáøy Acsimeït taïc duûng lãn váût:
FA = d . V = 10000 . 45. 10-6 = 0,45 (N)
b) (2â) Khi nhuïng váût trong næåïc, váût chëu taïc duûng cuía troüng læûc  hæåïng xuäúng dæåïi, læûc âáøy Acsimeït hæåïng lãn trãn, læûc âaìn häöi cuía loì xo læûc kãú.
Ta coï: P = FA + F = 0,45 + 4,2 = 4,65 N
Troüng læåüng riãng cuía cháút laìm nãn váût:

Khäúi læåüng riãng cuía cháút laìm nãn váût:


Avatar
Bảng mã thầy đánh là gì vậy? Tôi tải mà không đảo bảng mã được???
Avatar

Font   VNtimes new roman đó mà bạn vào   http://www.banme.com/mds/fonts/FONTS.ZIP  cop vào C\Win\font là đọc được liền. Chúc thành công!

 

Avatar

Xin cám ơn thầy

 

 

 
Gửi ý kiến