Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra Vật lý 8 học kỳ II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Chung
Ngày gửi: 00h:42' 06-04-2008
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 327
Số lượt thích: 0 người
Tr­êng THCS Yªn hïng Bµi KiÓm tra häc kú II
Ngµy...th¸ng....n¨m 2007 M«n: VËt lý 8
Hä tªn:....................................... Thêi gian: 45`.
Líp: 8
§iÓm
 Lêi phª cña thÇy- c« gi¸o

C©u I. Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau:
1. Khi chuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt t¨ng th×:
NhiÖt ®é cña vËt t¨ng.
Khèi l­îng cña vËt t¨ng.
Khèi l­îng riªng cña vËt t¨ng.
C¶ khèi l­îng vµ khèi l­îng riªng cña vËt t¨ng.
2. C©u nµo sau ®©y nãi vÒ nhiÖt l­îng lµ ®óng?
NhiÖt l­îng lµ phÇn nhiÖt n¨ng mµ vËt nhËn thªm ®­îc hay mÊt bít ®i trong qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt.
NhiÖt l­îng lµ mét d¹ng n¨ng l­îng cã ®¬n vÞ lµ jun.
BÊt cø vËt nnµo còng cã nhiÖt l­îng.
Sù truyÒn nhiÖt gi÷a hai vËt dõng l¹i khi hai vËt cã nhiÖt l­îng b»ng nhau.
3. HiÖn t­îng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i do chuyÓn ®éng hçn ®én kh«ng ngõng cña c¸c ph©n tö g©y ra?
Sù khuÕch t¸n cña ®ång sunfat vµo n­íc.
Qu¶ bãng bay dï ®­îc buéc thËt chÆt vÉn xÑp dÇn theo thêi gian.
§­êng tù tan vµo n­íc.
Qu¶ bãng khæng lå chuyÓn ®éng hçn ®én khi bi nhiÒu häc sinh x« ®Èy tõ nhiÒu phÝa.
4. Khi vËt ®­îc nÐm lªn cao theo ph­¬ng th¼ng ®øng. Hái khi nµo vËt võa cã thÕ n¨ng v­a cã ®éng n¨ng?
Khi vËt ®ang ®i lªn hoÆc ®ang r¬i xuèng.
ChØ khi vËt ®ang ®i lªn.
ChØ khi vËt ®ang ®i xuèng.
ChØ khi vËt len tíi ®iÓm cao nhÊt.
5. Mét ng­êi kÐo mét gÇu n­íc nÆng 20N tõ giÕng s©u 6m lªn. Thêi gian kÐo hÕt 0,5 phót. C«ng suÊt cña ng­êi ®ã lµ:
A. 20W. B. 240W. C. 60W. D. 4W.
C©u II. Dïng tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trång trong c¸c c©u sau:
1. §¬n vÞ c¬ n¨ng lµ……………………………… ký hiÖu lµ…………………………..
2. §¬n vÞ cña nhiÖt l­îng lµ……………….,ký hiÖu lµ………………………………….
3. §¬n vi cña nhiÖt dung riªng lµ………………………………., ký hiÖu lµ……………
4. Khi hai vËt truyÒn nhiÖt cho nhau th× nhiÖt l­îng do vËt nµy………………..b»ng …………………………………………………………………………………………...
C©u III. Tr¶ lêi vµ gi¶i c¸c bµi tËp sau?
1. Ng­êi ta ®æ 300g n­íc cã nhiÖt ®é 200C vµo mét b×nh ®ùng n­íc ë nhiÖt ®é 1000C. Khèi l­îng n­íc trong b×nh ph¶i b»ng bao nhiªu ®Ó hçn hîp n­íc thu ®­îc cã nhiÖt ®é lµ 400C? Bá qua sù trao ®æi nhiÖt víi b×nh ®ùng a víi m«i ttr­êng bªn ngoµi.
2. TÝnh nhiÖt l­îng to¶ ra khi ®èt ch¸y hoµn toµn 20kg than bïn. §Ó thu ®­îc nhiÖt l­îng trªn th× cÇn ®èt ch¸y hÕt bao nhiªu kg khÝ ®èt?


No_avatar
khi goi de kiem tra bao gio cung phai dinh kem dap an, ban la to truong khong biet dieu do sao
No_avatar

nhiều để thế này chắc chết

 

 

 
Gửi ý kiến