Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra Vật lý 8 học kỳ II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Tổng hợp
Người gửi: Nguyễn Phương Liên
Ngày gửi: 07h:54' 15-04-2008
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 357
Số lượt thích: 0 người
001
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
NỘI DUNG ĐỀ
I. Hãy chọn phương án đúng.
Câu 1. Trong dao động của con lắc vẽ ở hình 1, khi nào
chỉ có một hình thức chuyển hoá năng lượng từ thế năng
sang động năng?
A. Khi con lắc chuyển động từ A đến C.
B. Khi con lắc chuyển động từ C đến A.
C. Khi con lắc chuyển động từ A đến B.
D. Khi con lắc chuyển động từ B đến C.
Câu 2. Một học sinh kéo đều một gầu nước trọng lượng 60 N từ giếng sâu 6 m
lên. Thời gian kéo hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là bao nhiêu?
A. 360 W B. 720 W C. 180 W D. 12 W
Câu 3. Cần cẩu A nâng được 1100kg lên cao 6m trong 1 phút. Cần cẩu B nâng
được 800kg lên cao 5m trong 30 giây. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu.
A. Công suất của A lớn hơn. B. Công suất của B lớn hơn.
C. Công suất của A và của B bằng nhau. D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh hai công suất này.
Câu 4. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có động năng, vừa có thế năng?
A. Khi vật đang đi lên và đang rơi xuống. B. Chỉ khi vật đang đi lên.
C. Chỉ khi vật đang rơi xuống. D. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất
Câu 5. Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách.
D. Chỉ có thế năng, không có động năng.
Câu 6. Vì sao quả bóng bay dù buộc thật chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?
A. Vì khi thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại;
B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng, nó tự động co lại;
C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua lỗ buộc ra ngoài;
D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân
tử không khí có thể chui qua đó thoát ra ngoài.
Câu 7. Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?
A. Sự khuếch tán của dung dịch đồng sunfat vào nước B. Sự tạo thành gió
C. Sự tăng nhiệt năng của vật khi nhiệt độ tăng D. Sự hòa tan của muối vào nước
Câu 8. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm dần thì đại lượng nào dưới đây của vật không thay đổi?
A. Khối lượng và trọng lượng B. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng
C. Thể tích và nhiệt độ D. Nhiệt năng
Câu 9. Câu nào đưới đây nói về nhiệt năng là không đúng?
A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.
B. Nhiệt năng của một vật là nhiệt lượng vật thu vào hay toả ra.
C. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. Nhiệt năng của một vật thay đổi khi nhiệt độ của vật thay đổi.
Câu 10. Câu nào dưới đây nói về sự thay đổi nhiệt năng là không đúng ?
A. Khi vật thực hiện công thì nhiệt năng của vật luôn tăng.
B. Khi vật toả nhiệt ra môi trường xung quanh thì nhiệt năng của vật giảm .
C. Nếu vật vừa nhận công vừa nhận nhiệt lượng thì nhiệt năng của vật tăng .
D. Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền
nhiệt được gọi là nhiệt lượng.
Câu 11. Có 3 bình giống nhau A, B, C, đựng cùng một loại chất lỏng ở cùng một nhiệt độ (hình 2). Sau khi dùng các đèn cồn toả nhiệt giống nhau để đun nóng các bình này trong những khoảng thời gian như nhau thì nhiệt độ của chất lỏng ở các bình sẽ như thế nào?
A. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình A cao nhất, rồi đến bình B, bình C.
B. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình B cao nhất, rồi đến bình C, bình A.
C. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình C cao nhất, rồi đến bình B, bình A.
D. Nhiệt độ của chất lỏng ở 3 bình như nhau.
C©u: 12. NhiÖt l­îng vËt thu vµo ®Ó nãng lªn phô thuéc vµo:
A. khèi l­îng cña vËt C. ChÊt cÊu t¹o nªn vËt
B. §é t¨ng nhiÖt ®é cña vËt . D. C¶ A,B,C ®Òu ®óng .
C©u 13: BiÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc lµ 4200J/kg.K. §Ó ®un nãng 1kg n­íc t¨ng tõ 100 C lªn 150 C, ta cÇn cung cÊp cho khèi n­íc nhiÖt l­îng b»ng.
A. 4200J B.42J C.2100J D. 21kJ
C©u14: Pha 100g n­íc ë 1000C vµo 100g n­íc ë 200C nhiÖt ®é cuèi cïng cña hçn hîp n­íc lµ :
A. 300C B. 500C C. 400C D. 700C
C©u15. C¸nh m¸y bay th­êng ®­îc quÐt ¸nh b¹c ®Ó :
Chän c©u tr¶ lêi ®óng:
A. Gi¶m ma s¸t víi kh«ng khÝ. B. Gi¶m sù dÉn nhiÖt.
C. Liªn l¹c thuËn tiÖn h¬n víi c¸c ®µi ra ®a D. Ýt hÊp thô tia bøc x¹ nhiÖt cña mÆt trêi.
C©u 16. Chän nhËn xÐt ®óng :
A.Trong hiÖn t­îng ®èi l­u cã hiÖn t­îng në v× nhiÖt.
B. Trong hiÖn t­îng ®èi l­u cã sù truyÒn nhiÖt l­în tõ vËt cã nhiÖt ®é cao sang vËt cã nhiÖt ®é thÊp h¬n .
C. Trong hiÖn t­îng ®èi l­u cã hiÖn t­îng c¬ häc: líp n­íc nãng tråi lªn, líp n­íc l¹nh tôt xuèng.
D. Sù ®èi l­u x¶y ra khi hai vËt r¾n cã nhiÖt ®é kh¸c nhau tiÕp xóc nhau
C©u17. Chän c©u tr¶ lêi ®óng :
Khi mét ng­êi c­a l©u tÊm gç, l­ìi c­a bÞ nãng lªn ®ã lµ v×:
L­ìi c­a nhËn mét nhiÖt l­îng tõ gç .
L­ìi c­a nhËn mét c«ng tõ gç.
C«ng cña ng­êi c­a lµm t¨ng nhiÖt n¨ng cña l­ìi c­a .
NhiÖt l­îng truyÒn tõ ng­êi c­a sang l­ìi c­a .
C©u 18. Chän c©u tr¶ lêi ®óng:
Nung nãng mét côc s¾t råi th¶ vµo mét chËu n­íc l¹nh, n­íc nãng lªn, côc s¾t nguéi ®i. Trong qu¸ tr×nh nµy cã sù chuyÓn hãa n¨ng l­îng:
A. Tõ nhiÖt n¨ng sang c¬ n¨ng. B. Tõ c¬ n¨ng sang nhiÖt n¨ng.
C. Tõ c¬ n¨ng sang c¬ n¨ng. C. Tõ nhiÖt n¨ng sang nhiÖt n¨ng.
C©u 19: Chän c©u tr¶ lêi sai:
A. ChÊt r¾n dÉn nhiÖt tèt. B. ChÊt láng dÉn nhiÖt kÐm.
C. ChÊt khÝ dÉn nhiÖt cßn kÐm h¬n chÊt láng. D. Ch©n kh«ng dÉn nhiÖt kÐm nhÊt.
C©u 20: Trong c¸c t×nh huèng sau ®©y, t×nh huèng nµo cèc sÏ bÞ nøt.
Rãt n­íc s«i ®ét ngét vµo cèc thñy tinh cã thµnh dµy.
Rãt n­íc s«i tõ tõ vµo cèc thñy tinh cã thµnh máng.
Rãt n­íc s«i ®ét ngét vµo cèc thñy tinh trong ®ã ®· ®Ó s½n mét th×a b»ng b¹c ( hoÆc nh«m) .
Rãt n­íc s«i ®ét ngét vµo cèc b»ng nh«m.
C©u 21: NÊu hai l­îng n­íc nh­ nhau b»ng hai c¸i Êm mét c¸i b»ng nh«m mét c¸i b»ng ®Êt, ngän löa nh­ nhau. N­íc trong Êm nh«m sÏ nhanh s«i h¬n. Gi¶i thÝch v× sao?
Êm nh«m kÝn h¬n Êm ®Êt.
N­íc thÊm vµo Êm ®Êt lµm h¹ nhiÖt ®é cña ngän löa.
Nh«m dÉn nhiÖt tèt h¬n ®Êt.
MÆt ngoµi Êm ®Êt gå ghÒ h¬n Êm nh«m nªn Êm ®Êt tiÕp xóc víi löa Ýt h¬n.
C©u 22: Chän c©u tr¶ lêi ®óng:
N¨ng l­îng cña mÆt trêi truyÒn xuèng tr¸i ®Êt chñ yÕu b»ng c¸ch :
A. DÉn nhiÖt B. §èi l­u C.Bøc x¹ nhiÖt D. C¶ ba c¸ch trªn
C©u 23 Chän c©u tr¶ lêi ®óng:
Mét vËt r¬i tõ ®é cao xuèng thÊp th× ......................................................
C¬ n¨ng biÕn toµn bé thµnh nhiÖt n¨ng.
ThÕ n¨ng biÕn ®æi dÇn thµnh ®éng n¨ng.
§éng n¨ng biÕn ®æi dÇn thµnh thÕ n¨ng.
C¶ (A),(B),(C). ®Òu ®óng.

Câu 24. Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa
nhôm và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?
A. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm.
B. Nhiệt năng của thìa giảm, của nước trong cốc tăng.
C. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều giảm.
D. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều tăng.
Câu 25. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?
A. Chỉ trong chất lỏng B. Chỉ trong chân không
C. Chỉ trong chất lỏng và chất rắn D. Trong cả chất lỏng, chất rắn và chất khí
Câu 26. Bếp lửa truyền nhiệt ra môi trường xung quanh bằng cách nào dưới đây?
A. Chỉ bằng cách dẫn nhiệt B. Chỉ bằng cách đối lưu
C. Chỉ bằng cách bức xạ nhiệt D. Bằng cả 3 cách trên
Câu 7. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là đúng?
A. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi
trong quá trình truyền nhiệt.
B. Nhiệt lượng là một dạng năng lượng có đơn vị là jun.
C. Bất cứ vật nào cũng có nhiệt lượng.
D. Sự truyền nhiệt giữa hai vật dừng lại khi hai vật có nhiệt lượng bằng nhau.
Câu 28. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị nhiệt dung riêng?
A. Jun, kí hiệu là J B. Jun trên kilôgam Kelvin, kí hiệu là J/kg.K
C. Jun kilôgam, kí hiệu là J.kg D. Jun trên kilôgam, kí hiệu là J/kg
Câu 29. Công thức nào dưới đây cho phép tính nhiệt lượng thu vào của một vật?
A. Q = mcΔt, với Δt là độ giảm nhiệt độ B. Q = mcΔt, với Δt là độ tăng nhiệt độ
C. Q = mc(t1 - t2), với t1 là nhiệt độ ban đầu, t2 là nhiệt độ cuối của vật
D. Q = mc(t1 + t2), với t1 là nhiệt độ ban đầu, t2 là nhiệt độ cuối của vật
Câu 30. Thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt thì xảy ra trường hợp nào dưới đây?
A. Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau.
B. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến của miếng đồng, miếng chì.
C. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến của miếng đồng, miếng nhôm.
D. Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến của miếng nhôm, miếng chì.
001
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
Hãy chọn phương án đúng.
Câu1. Thả viên bi lăn trên một máng hình vòng cung (hình 1).
Trường hợp nào dưới đây có sự chuyển hoá từ động năng sang
thế năng?
A. Chỉ khi hòn bi chuyển động từ A đến B.
B. Chỉ khi hòn bi chuyển động từ B đến C.
C. Chỉ khi hòn bi chuyển động từ C đến B.
D. Khi h
No_avatar
ban day bai kiem tra theo phuong phap tron, nhung sao ban khong day luon dap an de moi nguoi do mat thoi gian khong
 
Gửi ý kiến