Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem trb45' lan 1l 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: Trương Anh Tuấn
Ngày gửi: 09h:32' 23-09-2011
Dung lượng: 21.6 KB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người

THE FIRST TEST IN THE FIRST TERM
ENGLISH 8
SCHOOL YEARS: 2011-2012
MATRIX
Part/
Section/ Q.no.
Q.Level
Text Type
Language subskill
Question Types


Kno
Com
Low
app
Hi
app

Pronunciation
I.
Q1
Q2
Q3
Q4
II.
Q1
Q2
Q3
Q4X
X
X
X


X
X
X
XVowels


MAIN STRESS


/ai/
/a/
/a/
/i/


STRESSED ON FIRST/
SECOND…
SYLLABLE


PICK OUT

No. of item: 8
Mark: 2
4
1
4
1
Grammar
III.
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
IV.
Q1
Q2
Q3
Q4


X
XX
X
X
X
X
X
X
X


X
X
- Noun
- phr. words
- prepo..
- prepo..
- past tense
- reflexive
- be going...
-Modal

-Why-because/ Scotland/
/ side/
/ at/
/on/
/left/
/ themselves/
/ to do/
/have to/
MCQ
4 options

No. of item: 12
Mark: 3
2
0,5
8
2
2
0,5


Vocabulary

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
X
X
X
X
X
X


-reflexive pronouns-themselves
- yourself
-himself
-itself
- herself
- myself
Missing words

No. of item: 6
Mark: 1,5
6
1,5
Reading

Q1
Q2
Q3
Q4
X
X
X
X


TOPIC: “Alexxander Graham Bell”

ScanningT/F statements

No. of item: 4
Mark: 2

4
2Writing

Q1
Q2
Q3

X

X
X


Building sentencesarrangingWrite sentences with the words given

No. of item: 3
Mark: 1,5
1
0,5

2
1

No.of item: 33
Mark: 10
13
3,5
16
5
4
1,5


KEY:
I.( 1m)
1. c 2. d 3. d 4. b
II. (1m)
1.a 2. c 3. a 4. a
III. (2ms)
1.a 2.a 3.b 4.a 5.a 6.c 7.a 8.b
III. ( 1,5ms)
Themselves 2. Yourself 3. Himself 4. Itself 5. Herself 6. Myself
IV. (1m)
c 2.d 3.a 4. B
V. ( 2ms)
1. F (in Scotland) 2. T 3. F 4.T
VI. ( 1,5ms)
She has long straight black hair.
What are you going to do next wek?
Lan is old enough to be in my class.
…………THE END………..

Dinh An High School THE FIRST TEST
Name: ……………………………. Subject: English 8
Class: 8/…. Time: 45 minutes
Marks
 Teacher’s opinion
A. PRONUNCIATION:
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:(1m)
1. a/ upstairs b/ fair
No_avatar
  duong dan cham khon the lam gi duoc ca rat buc tai sao vay
 
Gửi ý kiến