Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIẾM TỪNG ĐIỂM THI TN THPT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:59' 08-04-2021
Dung lượng: 25.7 KB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 0 người
1.Rules to mark stress on words (Một số qui tắc đánh trọng âm):
a. Đối với các từ có 2 âm tiết.
- Trọng âm chính của các từ có hai âm tiết thường rơi vào âm tiết thứ 2 đối với các động từ (trừ trường hợp các âm tiết thứ 2 đó có chứa nguyên âm /ә/, /i/, hoặc /әʊ/), và rơi vào âm tiết thứ nhất đối với các từ loại còn lại (trừ trường hợp âm tiết thứ nhất đó có chứa nguyên âm đơn /ә/).
1.
appeal (v)
/ә’pi:l/
brother (n)
/’br((ә/
ancient
/’einsәnt/

2.
appear (v)
/ә’pir/
color (n)
/’k (lә/
annual
/’ænjʊәl/

3.
approach (v)
/ә’prɔ:tʃ /
dhoti (n)
/’hәʊti/
concave
/’kɔnkeiv/

4.
arrange (v)
/ә’reidʒ /
father (n)
/’f a:(ә/
hardly
/ ’ha:dli /

5.
decide (v)
/di’said/
mother (n)
/’m((ә/
never
/ ’nevә /

- Đối với những từ có mang tiền tố, hậu tố, trọng âm chính của từ đó thường rơi vào âm tiết gốc.
1.
become
/ bi’k(m /
quickly

/ ’kwikli /
threaten
/ ’θretәn /

2.
react
/ ri’ækt /
builder

/ ’bildә /
failure
/ ’feiljʊә /

3.
foretell
/ fɔ’tel /
lately

/ ’leitli /
daily
/ ’deili /

4.
begin
/ bi’gin /
actual

/ ’æktʊәl /
treatment
/ ’tri:tmәnt /

5.
unknown
/ (n’knәʊn /
sandy

/ ’sændi /
ruler
/ ’ru:lә /

b. Đối với các từ có hơn 2 âm tiết
- Đối với các từ có hơn hai âm tiết, trọng âm chính thường rơi vào âm tiết thứ ba kể từ âm tiết cuối.
1.
family
/’fæmili/
philosopher
/fi’lɔ:sɔfә/
biology
/bai’ɔ:lɔdʒi /

2.
cinema
/’sinәmә /
character
/’kæriktә/
democracy
/di’mɔ:krәsi/

3.
regular
/’regjʊlә /
interest
/’intәrist/
satisfy
/’sætisfai /

4.
singular
/’siŋgjʊlә /
internet
/’intәnet/
dedicate
/’delikeit /

5.
international
/intә’næʃәnәl/
different
/’difәrәnt/
philosophy
/fi’lɔ:sɔfi /

- Đối với các từ có tận cùng như “ian”, “ic”, “ience”, “ient”, “al”, “ial”, “ual”, “eous”, “ious”, “iar”, “ion”, trọng âm chính thường rơi vào âm tiết liền trước của các tận cùng này – thứ 2 kể từ âm tiết cuối.
ian
physician
/ fi’ziksәn /
musician
/ mjʊ’ziksәn /

ic
athletic
/ eθ’letik /
energetic
/ enә’dʒetik /

ience
experience
/ iks’priәns /
convenience
/ kәn’veniәn /

ient
expedient
/ iks’pediәnt /
ingredient
/ in’gri:diәn /

al
parental
/ pә’rentәl /
refusal
/ re’fjʊzәl /

ial
essential
/ i’senʃәl/
confidential
/ kәnfi’denʃәl /

ual
habitual
/ hæ’bi:tʃʊәl /
individual
/ indi’vi:dʊәl /

eous
courageous
/ kɔ’rægәʊs /
spontaneous
/ spɔn’tænәʊs /

ious
delicious
/ de’li:ʃIәʊs /
industrious
/ in’d(striәʊs /

ion
decision
/ di’si:zn /
communication
/ kәmjʊni’keiʃn /

iar
familiar
/ fә’mi:liә /
unfamiliar
/ (nfә’mi:liә /

- Đối với các từ có tận cùng “ese”, “ee’, “eer”, “ier”, “ette”, “oo”, “esque”, trọng âm chính thường rơi vào chính các âm tiết chứa các tận cùng này.
ee
refugee
/ refjʊ’dʒi: /
employee
/ implɔi’i: /

eer
volunteer
/ vɔl(n’tiә /
engineer
/ endʒi’nIә /

ese
Portuguese
/ pɔtjʊ’gi:s /
Vietnamese
/ vietn(’mi:s /

ette
ushrette
/ (ʃ’ret /
cigarette
/ sigә’ret /

esque
bamboo
/ bæm’bu: /
picturesque
/ piktʃә’res /

oo
kangaroo
/ kæŋ’gru: /
cuckoo
/ kʊ’ku: /

oon
saloon
/ sæ’lu:n /
typhoon
/ tai’fu:n /

- Đối với các từ có tận cùng là “ate
 
Gửi ý kiến