Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiến thức chi tiết và bài tập áp dụng cực hay về mix coditonal sentences

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hùng Thị Ngọc Linh
Ngày gửi: 20h:22' 25-06-2019
Dung lượng: 19.0 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
MIX CONDITIONAL SENTENCES:
Type1 :
Khái niệm: – Trong tiếng Anh, ngoài 3 loại câu điều kiện chính, còn có nhiều cách khác nhau dùng để diễn tả điều kiện trong mệnh đề điều kiện với “If”. – Đây là câu điều kiện hỗn hợp loại 1, nó là sự kết hợp của câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 2. – Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại.
Cấu trúc: If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + V (nguyên mẫu)
Ví dụ:
If he had worked harder at school, he would be a student now.
(Nếu anh ra học hành chăm chỉ hơn, thì giời đây anh ta đã là một sinh viên rồi.)
If I had taken his advice, I would be rich now.
(Nếu tôi làm theo lời khuyên của anh ấy thì giờ đây tôi đã giàu rồ
Type 2
Khái niệm:
– Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3
– Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại, còn kết quả thì trái ngược với quá khứ.
Cấu trúc:
If + S + V (quá khứ) , S + would + have + P.P
Ví dụ:
If  I were you, I would have learned  English earlier.
(Nếu tôi là bạn thì tôi đã học tiếng Anh sớm hơn.)
If he didn’t love her, he wouldn’t have  married her.
(Nếu anh ấy không yêu chị ấy thì  anh ấy đã không lấy cô ấy làm vợ.)
Exercise: Using the given information, make conditional sentences with IF 1. She is living in China because she got married to a Chinese. ……………………………………………………………… 2. I am tired now because I went home late yesterday. ……………………………………………………………… 3. She did the homework last night so she gets a high score today. ……………………………………………………………… 4. It rained yesterday so I go to school today. ……………………………………………………………… 5. I missed the end of the film so I know who the murderer was. ……………………………………………………………… 6. We reach house now because we ask for direction earlier ……………………………………………………………… 7. Since he is an only child, his parents have spoiled him ……………………………………………………………… 8. Bob learn Chinese in high school, so he have many job opportunities. ……………………………………………………………… 9. I am not rich. I buy that house last month. ………………………………………………………………
Exercise 2: Choose the best answer 1. If she the lottery last year, Sherich now. A. Have won/would be       B. had won/would be        C.won/would be        D. wins/will be 2. If I the homework last night, Ibonus today. A. Had done/would get        B. had done/would have got        C. done/would get        D. does/will get 3. If we had played this game yesterday, wea lot of money now. A. Will have        B. may have        C. would have had        D. would have 4. If it ……………………………last night, it would be cold today. A. Had rained        B. rained        C. have rained        D. was raining 5. If sheto me, shein trouble right now. A. Had listened/would be        B. had listened/would have be        C. had listened/would not be        D. A & B 6. If it had rained one hour ago, the streets………… wet now. A. Would have be        B. will be        C. be        D. would be 7. If I to the beach yesterday, I would be tired today. A. Have gone        B. Goes        C. had gone        D. A & B 8. If they had gone to school yesterday, they...........to the museum now. A. Would go        B. will go        C. could go        D. A&C 9. If he had done exercise last night, he………soccer right now. A. Will play        B. can play        C. plays        D. could play. 10. If Nina had not gone out last week, she………………die now. A. Will        B. would        C. could        D. B&C
Bài tập 1: Choose the correct anwer :
1. If she …………………….. the lottery last year, She……………………..rich now.
A. Have won/would be  B. had won/would be  C.won/would be  D. wins/will be
2. If I ……………………..the homework last night, I…………………..bonus today.
A
 
Gửi ý kiến