Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KT 1 TIET LAN 2 - HOC KI 1 (8 ma de - co dap an)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Thùy
Ngày gửi: 22h:08' 08-11-2008
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG PTPT TRẦN QUANG DIỆU
Bài kiểm tra 1 tiết số 2 – Học kì I
Môn: Tiếng Anh – Khối 11
Thời gian: 45’Name: ...................................................................
Class : ...............Mã đề: 357
01

11

21

31


02

12

22

32


03

13

23

33


04

14

24

34


05

15

25

35


06

16

26

36


07

17

27

37


08

18

28

38


09

19

29

39


10

20

30

40


ANSWER SHEET:

Câu 1: Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting
I warned them not climb the mountain in such bad weather.
A B C D
Questions 2-6: Read the following passage and then choose the best answer to the questions by circling the corresponding letter A, B, C or D
VOLUNTEERS ABROAD
More and more young people are (2)...... voluntary work abroad. The wild variety of jobs and destinations available is making it an increasingly attractive option for those who have just left school and have a year free before university. Many choose to spend these twelve months working in poor countries. There they will earn little (3)...... no money. But they will be doing something useful – and enjoying the experience.
The work may (4)...... of helping the local communities, for example by helping to build new road or provide water supplies to isolated rural villages. Other projects may concentrate more on conservation or environmental protection. (5)...... kind of job it is, it is certain to be (6)...... and worthwhile, and an experience that will never be forgotten.
Câu 2: A. doing B. making C. taking D. getting
Câu 3: A. with B. but C. or D. and
Câu 4: A. consist B. include C. contain D. involve
Câu 5: A. Any B. What C. However D. Whatever
Câu 6: A. challenging B. dangerous C. difficult D. attracted
Câu 7: To do the work for a humane society is ......................... .
A. friendly B. thoughtless C. mutual D. voluntary
Câu 8: Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting
David asked me telling him the time.
A B C D
Câu 9: Her mother prevented her ..................... going out tonight.
A. from B. about C. at D. against
Câu 10: I am ......................... to come to the meeting on Monday evening, please apologise for my absence.
A. disliked B. unable C. capable D. excused
Câu 11: Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting
The teacher told us to keep quietly during the lesson.
A B C D
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words:
A. cup B. corn C. city D. can
Câu 13: “Don’t forget to ring me”
A. You promised to ring me B. I reminded David to ring me
C. I offered to be rung D. I advised David to ring me
Câu 14: ..................... me to phone them before I go out.
A. Mention B. Make C. Remind D. Remember
Câu 15: Thank you very much ........................ lending me your bike.
A. for B. about C. in D. of
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words:
A. who B. whale C. wheel D. whether
Câu 17: Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.
A. northern B. effective C. village D. highland
Câu 18: Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting
Peter apologized for break the vase.
A B C D
Câu 19: They had a really good chance of winning the national ......................
A. competition B
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓