Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kt 15 đại 12 c

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn Thị Thúy Hàng
Ngày gửi: 17h:42' 16-09-2017
Dung lượng: 319.5 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người

Câu 1. Hàm số đồng biến trên các khoảng:
A. B. C. D. .
Câu 1. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .

Câu 1. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 1. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .

Câu 2. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 2. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 2. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 2. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 3. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 3. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 3. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 3.. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 4: Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên tập xác định của nó?
A. B. C. D. 
Câu 4: Tìm để hàm số đồng biến trên .
A. B. 
C. hoặc D. hoặc 
Câu 4: Giá trị của m để hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định là:
 . B. C. D. 
Câu 4: Cho hàm số . Với giá trị nào của , hàm luôn đồng biến trên tập xác định
A . 
B . 
C . 
 D. Một kết quả khác

Câu 4:. Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó khi:
A. B. C. D. 

Câu 5: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên ;
B. Hàm số luôn đồng biến trên ;
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–(; –1) và (–1; +();
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–(; –1) và (–1; +().
Câu 5:: Trong các khẳng định sau về hàm số , hãy tìm khẳng định đúng?
A. Hàm số có một điểm cực trị; B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu;
C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định; D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.


Câu 6: Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó: 
A. ( I ) và ( III ) B. Chỉ ( I ) C. ( II ) và ( III ) D. ( I ) và ( II )
Câu 6: Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên R: 
A. ( I ) và ( II ) B. Chỉ ( I ) C. ( II ) và ( III ) D. Chỉ ( III )
Câu 6: Trong các hàm số sau, những hàm số nào nghịch biến trên R: 
A. ( I ) và ( II ) B. Chỉ ( I ) C. Chỉ ( II ) D. Chỉ ( III )
Câu 6: Trong các hàm số sau, những hàm số nào nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó : 
A. ( I ) và ( II ) B. Chỉ ( I ) C. Chỉ ( II ) D. Chỉ ( III )

Câu 7 : Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.
A. B
 
Gửi ý kiến