Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KT định kỳ 2 hoc kỳ 2 (tiết 90 )

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Thúy Hồng
Ngày gửi: 21h:33' 04-04-2011
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
Nguyen Thuong Hien secondary school No 1
Name:..................................................
Class: 7 Date of exam:..........................
Written semester Test ( period 90 ) (time 45’)

Mark
 Remark

Ex 1/.Listen and fill in the missing words.( nghe va dien tu con thieu vao cho trong )
For her lunch, Lan had beef with (1) ……………… and vegetables. She had juice too. Ba chose (2) ……………… and rice and some (3)………..He drank some water. Nga ate rice and (4)……..………. and drank juice. Hoa had noodles and some (5)………………She had juice, too.
Ex 2/ Tìm từ trái nghĩa vói từ trong ngoặc để hoàn thành câu.

6, Last year Mr. Hung drove very ……………… (safely)
7, Lan always cycles ………………….. to school. (quickly)
8, My brother plays badminton …………… … (well)
9, Mrs. Nga’s son always gets up ……………… (late)
10, Nhung’s brother always comes home …………… (quietly)


Ex 3/ Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi.
11, Miss. An is a fast runner.
Miss. An runs ……………………………………………………
12, Minh’s sister dances marvelously.
Minh’s sister is …………………………………………………
13, Mrs. Nga is. a good cook
Mrs. Nga ……………………………………………………
14, Ann drives very dangerously.
( Ann is a ……………………………………………………
Ex 4/ Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại.
15 a.Great b. Beautiful c. Teacher d. Means
16 a. Wet b. Better c. Rest d. Pretty
17 a Horrible b. Hour c. House d. Here
18 a Party b Lovely c. Sky d . Empty
Ex 5/ Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.
19, The farmers work very hard.
How ……………………………………………………………
20, We will visit out grandmother during the vacation.
What ……………………………………………………………
21, Hong’s mother works at a supermarket.
Where …………………………………………………………
22, They went to Ha Long Bay on vacation. last year
where……………………….……………………………
Ex 6/ Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.
23, Yesterday, I called Jason on the phone. He (not be) ……………… at home so I (speak) (24)……………… to his sister.
.25, Last summer my family (go) ……………… on a sightseeing tour of Hochiminh city.
26 , This morning I (get) ……………… up at 6.30 and didn’t have enough time for breakfast so now I (be) (27)…………very hungry.

Ex 7. Choose the best answer ( chon cau tra loi dung )
28. Yesterday, they …….to the movie theater.
A. go B. goes C. went D. are going
29. Walking is fun, easy and inexpensive…………...
A. activity B. action C. act D. active
30. I don’t like pork…………………………..
A. So do I B. So am I C. I do, too D. Neither do I
31. We can learn more about the undersea world…………..this invention.
A. because B. for C. thanks to D. thanks for
32. Most of the world’s surface is…………...
A. water B. land C. mountains D. hills
Ex 8/ Đọc và chọn A, B, C, D (1M)

Yesterday, Hoa and her aunt went to the market. They wanted to ____(33)___ some meat, vegetables and fruit for their dinner. First, they went to the ___(34)___ stall. There was a ___(35)__ selection of meat on the stall : chicken , pork and beef. Hoa doesn`t like pork and her aunt doesn`t __(36)__. So they bought some beef. Next they went to the __(37)___stall. They bought some spinach and cucumbers. Hoa likes them and ___(38)___ does her aunt. They are her aunt`s favorite vegetables. Finally, Hoa and her aunt stopped at a fruit stall. They wanted to buy a papaya and a pineapple, but they __(39)__ ripe yet. There fore, they bought __(40)__ oranges in stead

33/ A. need B. buy C. bought D. needed
34/ A. fish B. rice C. meat D. water
35/ A. good B. bad C. tall D. Short
36/ A. too B. so
 
Gửi ý kiến