Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KT1T chuong 4 ĐS lớp 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Liễu
Ngày gửi: 15h:05' 12-04-2017
Dung lượng: 180.5 KB
Số lượt tải: 722
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 3 :
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Bất phương trình -2x – 4 0 và bất phương trình 2x + 4 0 gọi là tương đương.2
Tập nghiệm của bất phương trình  là S =3
Bất phương trình x -3 > 0 gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn4
Bất phương trình x - 9 < -9 có nghiệm x > 0Câu 2: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất :
1. Nếu -2a > -2b thì :
A. a < b B. a = b C. a > b D. a ≤ b
2. Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?
A. a – 2 < b – 2 B. 4 – 2a > 4 – 2b C. 2010 a < 2010 b D. 
3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x + y > 2 B. 0.x – 1  0 C. x2 + 2x –5 > x2 + 1 D. (x – 1)2  2x
4. Nghiệm của bất phương trình -2x > 10 là :
A. x > 5 B. x < -5 C. x > -5 D. x < 10
5. Cho thì :
A. a = 3 B. a = - 3 C. a = 3 D.Một đáp án khác
6. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình :

A. x > 0 B. x > -5 C. x  - 5 D. x  -5
7. Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x < 7
A. 6 – x < 10 B. x – 3 < 7 C. 6 – 2x < 14 D. x > – 4
8. Nghiệm của phương trình :  là:
A. x = 1 B. x = 1 và x = – 1 C. x = – 1 D. Tất cả đều sai
II-TỰ LUẬN : (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a/ 2x – 3 > x + 4
b/ 
Bài 2: (1 điểm) Chứng minh rằng: Nếu a  b thì 
Bài 3: (1điểm) Giải phương trình: 
Bài 4: (1điểm) 

Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đề 1 Phần trắc nghiệm (3điểm)
Câu 1: Hãy điền dấu" <, >, ," thích hợp vào ô trống:
A) Nếu a > b thì a +c b + c B) Nếu a>b và c>0 thì ac bc
C)Nếu a>b và c< 0 thì ac bc D) Nếu a>b và b> c thì a c
Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng:
Nếu a + 2 > b + 2.Khi đó:
A) a < b B) 2a + 1 > 2b + 1 C) -2a - 1> -2b - 1 D) 3a + 2< 3b + 2
Câu 3:Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình: x + 2< - 5 là:
A) x = -6. B) x = -7 C) x = - 8 D) x = -9
II.Phần tự luận (8điểm)
Câu 1: Giải các bất phương trình sau:
a) 2x +3 > 5.
b) 3- 2 (x - 1) 3x +10
Câu 2: Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức x + 2 không lớn hơn giá trị của biểu thức 
Câu 3: Giải phương trình : = 2x - 6
Câu 4 a) Cho a < b, hãy so sánh 2a + 1 và 2b + 1
b) Cho x + 4y = 1.Chứng minh rằng x2 + 4y2 

Đề 2 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
A. 
 
Gửi ý kiến