Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kta 10 lần 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bạch Phương Thanh
Ngày gửi: 20h:40' 23-10-2015
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 398
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN

GV: Bạch Phương Thanh
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT lần 2
Môn: Hóa 10
Thời gian làm bài:90 phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 743

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ tên:..................................................................... Lớp: .............................

Câu 1: Nguyên tố X có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị trong hợp chất khí với hiđro. Phân tử khối của oxit này bằng 2,75 lần phân tử khối của hợp chất khí với hiđro. X là nguyên tố
A. Si. B. Ge. C. S. D. C.
Câu 2: Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại ở 2 chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn, tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư thấy có 3,36lít khí H2 bay ra(đktc). (cho Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137). Hai kim loại đó là
A. Be, Mg. B. Ba, Sr. C. Ca, Ba. D. Mg, Ca.
Câu 3: Nguyên tố A (Z = 8), B (Z = 13), C (Z = 16). Nhận định nào đúng?
A. Tính kim loại của A < B C. Tính kim loại của B < C < A. D. Bán kính nguyên tử A < B < C
Câu 4: Dãy nào gồm các nguyên tố hoá học có tính chất giống nhau?
A. Na, Mg, P, F. B. Ca, Mg, Ba, Sr. C. Na, P, Ca, Ba. D. C, K, Si, S.
Câu 5: Các nguyên tố thuộc chu kì 3 có thể tạo thành anion đơn nguyên tử là
A. P, Cl, S. B. Mg, P, Cl, S. C. Al, P, S, Cl. D. Al, Si, P, S, Cl.
Câu 6: Cho 6 gam một oxit kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với HCl cho 14,25 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?
A. Al2O3. B. MgO. C. CaO. D. CuO.
Câu 7: Cho các nguyên tố: X (Z = 11), Y (Z = 19), T (Z = 13). Hiđroxit của X, Y, T xếp theo thứ tự giảm dần tính bazơ là
A. XOH, T(OH), YOH. B. XOH, YOH, T(OH).
C. T(OH), YOH, XOH. D. YOH, XOH, T(OH)
Câu 8: Cho 5,4g một kim loại M tác dụng với oxi không khí được 10,2g oxit cao nhất dạng MO. Kim loại M và thể tích O(đktc) là
A. Al; 3,36 lít. B. Fe ; 2,24 lít. C. Fe ; 3,36 lít. D. Al; 1,68 lít.
Câu 9: Thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử nào sau đây đúng?
A. Cl, P, Al, Na, F. B. F, Cl, P, Al, Na. C. Na, Al, P, Cl, F D. Cl, F, P, Al, Na
Câu 10: Trong bảng tuần hoàn, M ở nhóm IIIA, X ở nhóm VA còn Y ở nhóm VIA. Oxit cao nhất của M, X, Y có công thức
A. MO3, X5O2, YO2. B. M2O3, X2O5, YO3. C. MO, XO3, YO3. D. M2O3, XO5, YO6.
Câu 11: Nguyên tố X có công thức oxit cao nhất là XO2, trong đó tỉ lệ khối lượng của X và O là 3/8. Công thức của XO2 là
A. NO2. B. SO2. C. CO2 . D. SiO2.
Câu 12: Trong bảng tuần hoàn, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
Độ âm điện của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn.
Bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn.
Số electron trong nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn.
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn.
Tính kim loại, phi kim của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn.
Khối lượng nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn.
Những phát biểu sai là:
A. 3, 6
 
Gửi ý kiến