Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KTRA 1tiet(L5-L12)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Hiền
Ngày gửi: 22h:36' 05-03-2010
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 143
Số lượt thích: 0 người
Name: ……………………………….. TEST 45 MINUTES (
Class : ………………………....…….. SUBJECT : ENGLISH
CLASS : 12

I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the rest:
Câu 1: A. trained B. proved C. impressed D. performed
Câu 2: A. organize B. gold C. game. D. region
Câu 3: A. swimmers B. meters C. caps D. lines
Câu 4: A. rowing B. between C. swimming D. water
Câu 5: A. please B. pleasure C. reading D. easy
II. Choose the word whose main stress is placed differently from the rest:
Câu 6: A. meter B. water C. football D. begin
Câu 7: A. depend B. goalie C. above D. advance
Câu 8: A. participation B. enthusiast C. successfully D. competitor
Câu 9: A. important B. example C. wonderful D. imagine
Câu 10: A. spirit B. event C. impress D. perform
III. Which is not correct ?
Câu 11: People do not know much about the need to protect rare and dangerous animals.
A B C D
Câu 12: He had not got any success since the time he began his work.
A B C D
Câu 13: Mr.Green has been learnt at the university since 1998.
A B C D
Câu 14: All the data have stored on the floppy disk .
A B C D
Câu 15: Someone was stolen a lot of money from this bank last night.
A B C D
IV. Choose the best word to complete the sentences:
Câu 16: _______ he drank, _______ he became.
A. More / more violent B. The most / the most violent
C. The more / the more violent D. The less / less violent
Câu 17: Cigarettes ________ at a bakery.
A. cannot buy B. should not buy C. may not buy D. cannot be bought
Câu 18: Thanks to the progress of science and technology, our lives have become _______.
A. more and more good B. gooder and gooder
C. the more and more good D. better and better
Câu 19: The turtle _______ in a small area of Arizona.
A. can be lived B. is lived C. may live D. may be lived
Câu 20: It gets _______ when the winter is coming.
A. the coldest and coldest B. more and more cold
C. cold and cold D. colder and colder
Câu 21: He is a great sports _______. He rarely misses any sport games although he was busy.
A. energy B. enthusiast C. player D. programmer
Câu 22: _______ you study for these exams, _______ you will do.
A. The more / the much B. The harder / the better
C. The hardest / the best D. The more hard / the more good,
Câu 23: The museum is open to everybody. It ________ between 9.am and 5.pm.
A. can visit B. visits C. can be visited D. visited
Câu 24: The room ________ once a day.
A. should be cleaned B. should clean C. should be cleaning D. should have cleaned
Câu 25: They _______ at a hotel by the sea.
A. are being stayed B. are stayed C. are staying D. were stayed

Câu 26: The room is too dirty. It ________ now.
A. should have cleaned B. should be cleaned C. should clean D. should be cleaning
Câu 27: Before the end of the term, I _______ all the required reading.
A. had been finished B. was finished C. am finished D. had finished
Câu 28: The next meeting ________ in May.
A. will be held B. will have held C. will be holding D. will hold
Câu 29: Up to now, we ____ enough information about the project.
A. have been collected B. collected C. have collected D. was collected
Câu 30: If Charlie _______ into the street, he could have been injured
 
Gửi ý kiến