Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ktra anh 7 15 lần 5 20132014-102

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:09' 27-03-2014
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
HONG SON SECONDARY SCHOOL
Full name: ……………………………….
Class: 8…….…
THE 15 – MINUTE TEST
SCHOOL YEAR: 2013 –2014
SUBJECT: ENGLISH 8
TEST 2
MarksTeacher’s remark


I. Multiple choice:
Câu 1: You must ................ a lot of water everyday.
A. drinking B. to drink C. drank D. drink
Câu 2: ................did Hoa and her aunt buy at the market? – Spinach and cucumbers.
A. What B. When C. Where D. Why
Câu 3: ................ buy a papaya and a pineapple. – Great.
A. What about B. Let’s C. Why D. How about
Câu 4: What’s the matter, Hoa? - I feel sick. I ate ................ candy.
A. a little B. a lot of C. too much D. many
Câu 5: Spinach is very good for you but you must wash it ................
A. good B. more C. carefully D. careful
Câu 6: Yesterday, Hoa and her aunt ................ to the market.
A. go B. went C. to go D. going
Câu 7: Vegetables often have ................ from the farm on them.
A. sugar B. salt C. medicine D. dirt
Câu 8: After that, she ................ a pan and stir-fried the beef with vegetables.
A. heats B. heated C. heat D. heating
Câu 9: I didn’t ................ spinach last night.
A. eats B. eating C. eat D. ate
Câu 10: Did you do your homework last night? - ................................
A. Yes, I did. B. No, I don’t. C. No, she didn’t. D. Yes, I do.
Câu 11: What’s the matter ................ you, Minh?
A. with B. of C. for D. in
Câu 12: You can buy pork, beef and chicken at the ................ stall.
A. drink B. meat C. vegetable D. fruit
II. Fill “So, too, neither or either” in each suitable blank. (2ms)
(Điền “ So, too, neither hoặc either” vào mỗi chổ trống phù hợp)
Câu 13: I can speak English well and ................ can she.
Câu 14: Bao doesn’t like bananas and Lan doesn’t like bananas, ................
Câu 15: They don’t like eggs and ................ do we.
Câu 16: I like pineapples and Ba likes pineapples, ................
III. Write the Adjectives into the Adverbs. (2ms).
Viết các tính từ sau sang trạng từ. (2đ)
1. SUITABLE A. …………………..
2. SAFE B. …………………..
3. GOOD C. …………………..
4. HARD D. …………………..
 
Gửi ý kiến