Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

li luan chinh tri cd dh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần ThịNhật
Ngày gửi: 15h:00' 24-04-2019
Dung lượng: 135.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ÔN TẬP

Câu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con đường cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc đã xác định vào năm 1920: muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản.
- Sau khi tìm ra con đường cứu nước đúng dắn cho dân tộc Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam, nhằm chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Cuối năm 1929 đầu năm 1930, ở Việt Nam có 3 tổ chức cộng sản ra đời: An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng, Dông Dương Cộng sản liên đoàn. Song sự tồn tại của ba tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của cách mạng là cần có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, người duy nhất có đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu của lịch sử: thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam.
- Vạch ra Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta – cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với xu thế của thời đại và đáp ứng được yêu cầu của cách mạng Việt Nam.

Câu 2: Nội dung, ý nghĩa lịch sử Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930) của Đảng.
Tháng 2 – 1930, Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Chương trình tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Các văn kiện đó hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.
Nội dung:
Phương hướng chiến lược của CMVN là: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
Phương hướng thể hiện tính chất giai đoạn và lý luận cách mạng không ngừng, thể hiện tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đây là con đường cứu nước mới, khác với con đường của các nhà yêu nước đương thời đã đi vào bế tắc và thất bại. Việc xác định phương hướng đúng đắn ngay từ đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng để giải quyết các vấn đề của cách mạng Việt Nam.
Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng:
+ Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.
+ Về kinh tế: Tịch thu sản nghiệp lớn của đế quốc pháp để giao cho chính phủ công nông binh, tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa chia cho dân cày nghèo;miễn thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nông nghiệp; thi hành luật ngày làm 8 giờ.
+ Về văn hoá xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình quyền,..phổ thông giáo dục theo công nông hoá.
-  Về lực lượng cách mạng: lực lượng toàn dân, trong đó công nhân và nông dân là động lực chính của cách mạng.
-   Về giai cấp lãnh đạo cách mạng: Giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua Đảng Cộng sản. Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi cho cách mạng Việt Nam
-  Về quan hệ quốc tế: cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.
* Ý nghĩa:
- Đây là Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với xu thế thời đại và đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam
- Bản cương lĩnh đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, mối quan hệ giữa dân tộc và nhân loại
- Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh
- Thực tiễn 87 năm qua đã chứng minh giá trị của bản Cương lĩnh đầu tiên này
Câu 3: Nội dung, ý nghĩa lịch sử, hạn chế Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng
Nội dung của luận cương lĩnh chính trị tháng 10/1930
Phương hướng chiến lược của CMVN: “Tiến hành tư sản dân quyền CM, sau khi thắng lợi tiến tới phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà tranh
 
Gửi ý kiến