Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Lịch sử Việt Nam 1930 – 1945

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 09h:43' 01-08-2020
Dung lượng: 188.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề 7: Lịch sử Việt Nam 1930 – 1945
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 -1939
Bài 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).
1. Hoàn cảnh :
- Cuối 1929, 3 tổ chức Cộng sản đồng loạt xuất hiện lãnh đạo phong trào cách mạng. Nhưng 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Yêu cầu cấp thiết là phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất.
- Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng để bàn việc thống nhất đảng. Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6/1/1930 tại Cửu Long-Hương Cảng (Trung quốc) do Nguyễn Ái quốc chủ trì.
2. Nội dung hội nghị thành lập Đảng .
+Thống nhất 3 tổ chức cộng sản lấy tên Đảng cộng sản VN
+ Hội nghị thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.-> Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.
+Vạch kế hoạch hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước và thành lập Ban chấp hành Trung ương lâm thời
3. Nội dung của chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt...
- Đó là cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc.
- Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam.
- Mang tính chất dân tộc và giai cấp sâu sắc.
*/Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng .
- có ý nghĩa như 1 đại hội. Ngày 24/2/1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản liên đoàn, tổ chức này được gia nhập vào Đảng cộng sản Việt Nam.
- Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt,...là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
+ xác định đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam là “tư sản dân quyền cách mạng và tổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
+Nhiệm vụ trước mắt: đánh dổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, tịch thu ruộng đất của của đế quốc và phản cách mạng chia cho dân cày nghèo..
+Lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức
+Lãnh đạo cách mạng: Đảng cộng sản Việt Nam, đội quân tiên phong của giai cấp vô sản sẽ giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.
II. Luận cương chính trị ( 10/1930)
- Nội dung luận cương :
+ Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội, bỏ qua Tư Bản Chủ nghĩa.
+ Nhiệm vụ chiến lược: Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và chế độ phong kiến.
+ Phương pháp cách mạng : Khi tình thế cách mạng xuất hiện, lãnh đạo quân chúng vũ trang bạo động.
- Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản .
III . Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
- Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam .
- Khẳng định vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam.
- Chấm dứt khủng hoảng trong sự lãnh đạo.
- Đánh dấu bước tiến của cách mạng Việt Nam
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.Đảng Cộng sản việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A.Năm 1925
B. Năm 1929
C.Đầu năm 1930.
D.Năm 1932

2.Văn kiện nào không thông qua trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản
A.Chính cương vắn tắt
B. Sách lược vắn tắt

C.Điều lệ tóm tắt
D.Luận cương chính trị.

3.Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930) và Luận cương chính trị (10/1930) là gì?
A.Xác định lực lượng cách mạng Việt Nam
B.Xác định nhiệm vụ và lực lượng cách mạng.

C.Xác định vị trí cách mạng Việt Nam
D.Xác định chiến lược cách mạng việt Nam

4.Ý nghĩa quan trọng nhất của sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930
A.Mở ra được bước ngoặt lịch sử của Cách mạng Việt Nam.

B.Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của Cách mạng Việt Nam

C.Chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam

D.Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

5.Nội dung nào dưới đây thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
A.Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo
 
Gửi ý kiến