Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Long An 2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Phước Hải Thọ
Ngày gửi: 19h:34' 08-02-2015
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THPT LÊ QUÍ ĐÔN
Năm học 2008-2009
MÔN TIN HỌC

Đề thi đề nghị

DÃY CON TĂNG NGUYÊN TỐ

Cho 1 dãy N số nguyên dương. Dãy con tăng nguyên tố M phần tử là 1 dãy số có dạng
Ai1 Ai2 Ai3 … Aim
Và thỏa điều kiện
1 <= i1 < i2 < i3 < … < im <= n
Ai1 <= Ai2 <= Ai3 <= … <= Aim
Ai là số nguyên tố (số nguyên tố là số chỉ có đúng 2 ước số là 1 và chính nó)

Hãy tìm độ dài của dãy con tăng nguyên tố dài nhất

Dữ liệu nhập: vào từ file DAYCON.INP với định dạng như sau:
_ Dòng đầu tiên là số N <= 1000 (tức là số phần tử của dãy số ban đầu)
_ Các dòng tiếp theo chứa N số nguyên là giá trị các phần tử của dãy số (0<=A[i]<=100000)

Dữ liệu xuất: xuất ra file DAYCON.OUT
_ Số đầu tiên là số M tức phần tử của dãy con tăng nguyên tố dài nhất
_M dòng sau ghi ra giá trị các phần tử của dãy con tăng dài nhất
DAYCON.inp
DAYCON.out

13
3 13 6 8 7
12 9 5
11 6 3 13
15
4
3 7 4 3


(Giải thích: dãy con tăng nguyên tố dài nhất có 4 phần tử là 3 7 11 13)
ĐƯỜNG ĐI TRÊN MA TRẬN

Cho 1 bảng số kích thước MxN. Bảng số có M dòng đc đánh số từ trên xuống dưới và N cột đánh số từ trái sang phải. Cặp tọa độ (i,j) biểu diễn ô có vị trí dòng i cột j. Mỗi ô (i,j) chứa một số nguyên A[i,j] (|A[i]| <= 30000). Bắt đầu từ 1 ô ở cột đầu tiên, ta di chuyển đến cột kế tiếp cho đến khi đến cột N. Từ ô (i,j) ta có thể di chuyển đến 1 trong 3 ô (i-1,j+1) hoặc (i,j+1) hoặc (+1,j+1). Chú ý là ta chỉ có thể đi đến ô (i,j) nếu 1 <= i,j <= N. Trọng số của đường đi là tổng các số trên đường đi đó. Hãy tìm đường đi có trọng số lớn nhất bắt đầu từ một ô bất kì ở cột 1 đến một ô bất kì ở cột N.

Dữ liệu nhập: vào file BANG.inp
_ Dòng đầu chứa 2 số M,N (1<= M,N <=100)
_M dòng sau mỗi dòng chứa N số nguyên trong khoảng [-30000..30000] là giá trị của các ô

Dữ liệu xuất: ra file BANG.out
_ 1 số duy nhất là trọng số lớn nhất tìm được.

BANG.inp
BANG.out

4 5
3 2 6 5 9
7 10 6 4 3
11 7 8 2 5
9 8 4 3 1
42


Giải thích:

3
2
6
5
9

7
10
6
4
3

11
7
8
2
5

9
8
4
3
1


TEST BÀI ĐƯỜNG ĐI TRÊN MA TRẬN

TEST 1:
10
6 8 4 4 9 5 6 3 7 0
4 3 8 9 7 6 7 7 2 9
5 7 5 4 7 3 0 0 0 2
3 1 2 6 5 7 4 5 4 6
3 7 0 8 0 6 8 7 7 4
4 7 8 2 8 6 7 8 8 4
6 8 4 8 6 3 8 1 5 4
8 9 6 8 2 1 2 1 7 4
0 7 7 6 3 6 5 5 6 4
9 1 6 7 7 9 3 4 4 1

( 45

TEST 2:
10 10
9 0 0 3 8 8 7 9 3 3
4 6 4 7 0 1 7 3 7 7
2 9 1 6 5 0 3 6 6 2
0 0 2 1 2 1 1 6 0 8
6 6 2 7 1 6 2 0 0 4
5 3 2 6 8 2 2 3 2 0
9 3 0 2 5 6 0 8 3 1
1 3 2 5 0 1 1 1 5 5
0 3 0 3 4 8 4 4 4 5
0 9 9 8 4 0 2 3 9 8

( 72

TEST 3:
50 10
5 8 0 3 2 2 8 4 2 3
7 7 0 1 0 6 6 1 7 4
0 0 3 4 4 6 5 0 4 4
3 7 7 2
 
Gửi ý kiến