Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Gia Giang
Ngày gửi: 22h:52' 11-04-2018
Dung lượng: 49.1 KB
Số lượt tải: 1556
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Loan)
Họ, tên thí sinh:...............................................
Số báo danh:..................................................
MÔN Tiếng Anh 11 ( Bài số 4)
Mã đề thi 136

Câu 1: A. analytical B. educational C. university D. qualification
Câu 2: A. consume B. nuclear C. polluted D. fuel
Câu 3: A. practical B. computer C. scholarship D. bachelor
Câu 4: A. emission B. illness C. climate D. impact
Câu 5: Let`s start our discussion on global warming,________  ?
A. shall we B. shan’t we C. will you D. won’t you
Câu 6: This is Mr. Jones, _______ invention has helped hundreds of deaf people.
A. whom B. who C. whose D. which
Câu 7: Here are some of the things  _______ when visiting a heritage site.
A. avoided B. to avoid C. avoiding D. avoid
Câu 8: The final thing  _______ is to admire the corals from a distance and not to break off any pieces to take home as souvenirs.
A. to remember B. remember C. remembering D. remembered
Câu 9: Visitors should avoid shops _______ unusual relics from the area.
A. sell B. to sell C. selling D. sold
Câu 10: A lot of visitors to Phong Nha-Ke Bang National Park are keen on cave _______
A. exploration B. excavate C. geology D. explore
Câu 11: If I don`t have to go to school, I _______ my mother with the housework.
A. usually will help B. will helps C. usually helps D. usually help
Câu 12: The house ______ in the storm has now been rebuilt.
A. which destroyed B. destroyed C. destroying D. that is destroyed
Câu 13: Melanie was the only person __________ a letter of thanks.
A. written B. to write C. writing D. wrote
Câu 14: I live in a pleasant room ____________ the garden.
A. to overlook B. overlooked C. which overlooking D. overlooking
Câu 15: Trang An Scenic Landscape Complex includes both natural and  _______  sites.
A. culturals B. culture C. cultural D. argricultural
Câu 16: Why don`t we ______?
A. go there by train B. to go there by train C. going there by train D. go to there by train
Câu 17: There aren`t any shops or restaurants in this street,  ________?
A. are there B. aren’t there C. are they D. are these
Câu 18: Air ________ is threatening the health of older people and children.
A. deforestation B. pollution C. acid rain D. global warming
Câu 19: Stop playing this computer game and do your homework, ________ ?
A. will it B. will you C. won’t they D. won’t it
Câu 20: I  think nobody likes to live in a polluted city, ________?
A. don’t they B. do they C. don’t I D. do I
Câu 21: This is what we need for our new house, ________ ?
A. is it B. isn’t this C. isn’t it D. don’t we
Câu 22: How about ______  ?
A. explore Paradise Cave B. exploring Paradise Cave
C. to explore Paradise Cave D. to exploring Paradise Cave
Câu 23: I suggest ______
A. to visit Thien Mu Pagoda B. visiting Thien Mu Pagoda
C. to visiting Thien Mu Pagoda D. visit Thien Mu Pagoda
Câu 24: The pagoda was damaged in the storm. It has now been rebuilt.
A. The pagoda which was damaged in the storm has now been rebuilt.
B. A & D are correct
C. The pagoda which damaged in the storm has now been rebuilt.
D. The pagoda damaged in the storm has now been rebuilt.
Câu 25: A tour guide is taking us to Ha Long Bay. He can speak three languages.
A. The tour guide is taking us to Ha Long Bay can speak three languages.
B. The tour guide taking us to Ha Long Bay can speak three languages.
C. The tour guide taking us to Ha Long Bay can’t speak three languages.
D. The tour guide who is taking us to Ha Long Bay can’t speak three languages.
Câu 26: Choose the correct sentence
A. If I leave a fish out of water, it will dies. B. If he doesn`t wear a helmet, he`ll fine up to 200,000 VND.
C. If I heated water to 100 degrees Celsius,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓