Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 1 lớp 6 thí điểm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 10h:36' 20-08-2016
Dung lượng: 14.7 KB
Số lượt tải: 1056
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT THÍ ĐIỂM LẦN 1 HỌC THÊM LỚP 6
Name : ………………………….
Class: ……………………………
Tìm 1 từ có cách phát âm khác với từ còn lại.
A. come B. month C. mother D. open
A. fun B .hungry C. sun D. student
A. hope B. homework C post D. one
A. history B. nine C.ice D. nice
A. judo B. open C.hope D. brother
Điền am, is hoặc are vào chỗ trống.
I ………. a student.
We …………. students in Quang Thanh secondary school.
What ……… your name ? My name is Giang.
How old ………. you ? I am 10 years old.
She ……… a teacher.
How ……. you ? I am fine. Thank you. And you ?
Ba and Duong ………… students.
My father and my mother ……….. doctors.
He ………….. 10 years old.
What……. this ? It is a pen.
Chia động từ trong ngoặc.
I (go ) ……………. to school by bike every day.
She (not / live) ………….. in London with her parents.
We ( study) …………….. English every week.
What ……….. he (do) ………..?
He ( be ) ………….. a teacher.
He ( go) ……….. to the library every month.
…… You ( go) ……… to school by bike every day ?
They (play) ……………….. soccer in the afternoon.
Ba ( do) ………… his homework every day.
My brother and I ( be ) …………. students.
He ( walk) ………….. with his father in the morning.
My father ( play) …………….. football in the morning.
My mother often ( go) ………… shopping every week.
He often ( study) …………….. English on Sundays.
……. Your father ( work) ………… in hospital by motorbike every day ?
Linda and I ( play) …………. Chess together every week.


 
Gửi ý kiến