Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ma trận, đề, đáp án thi HK II Anh 8 (Sách cũ).

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Dũng
Ngày gửi: 05h:45' 12-04-2018
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 1416
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT ĐIỆN BÀN
TRƯỜNG THCS DS ĐIỆN NGỌC
TỔ: NGOẠI NGỮ
GV: TRẦN THANH DŨNG

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: ANH VĂN LỚP 8
Thời gian: 45 Phút ( Không kể thời gian giao đề)


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Phonetics
/ea/,/i/
-stress

4 câu
1điểm
10%


4 câu
1điểm
10%

Language focus
-Voc
-Question word+ to V
-Present participle
-Past participle
-Passive form
-Do/Would you mind….?
-Reported speech
6 câu
1.5điểm
15%

2 câu
0.5điểm
5%


8 câu
2điểm
20%
Complete the dialogue4 câu
1 điểm
10%

4 câu
1điểm
10%

Reading
-Choose the correct words
-Answer the questions4 câu
1điểm
10%2 câu
0.5điểm
5%
2 câu
0.5điểm
5%8 câu
2
điểm
20%


Writing
-Change into passive form
-Change into reported speech
-Write the complete sentence
- Supply the correct verb form
-Arrange into the complete sentences

4 câu
1
điểm
10%

4 câu
1
điểm
10%
8 câu
2điểm
20%


Listening
-Fill in the gaps
-Listen and choose True or False

4 câu
1
điểm
10%
2 câu
0.5điểm
5%2 câu
0.5
điểm
5%


8 câu
2
điểm
20%


Tổng
16 câu
4điểm
40%
12câu
3điểm
30%
8 câu
2điểm
20%
4 câu
1điểm
10%
40 câu
10điểm
100%

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: ANH VĂN LỚP 8
Thời gian: 45 Phút ( Không kể thời gian giao đề)
( ĐỀ )
I.PHONETICS. A Choose the right word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:(0.5pt)
1/ a.sights b.arrive c.prison d. island
2/ a.spread b.leader c.seat d. team
B Choose the right word that has the main stress pronounced differently from that of the others:(0.5pt)
3/ a.paddle b.canoe c.travel d. valley
4/ a.minimize b.damage c.natural d.recycle
II. Choose the correct answer : (2pts)
1. The weather .................. nice yesterday.
a. is b. was c. will be d. has been
2. It`s difficult ................ your direction.
a. to follow b. following c. to following d. followed
3. Would you mind .............. in the front of the Taxi, Mark?
a. sit b. to sit c. sitting d. siting
4. The boy ................. over there is my brother.
a. stand b. stood c. standing d. being stood
5. I was cooking for dinner ...........................................
a. then the phone rang b. then the phone was ringing
c. when the phone rang d. when the phone was ringing.
6. The leader said that ................... to award the prize to you .
a. He is pleasing b. he was pleasing
c. he is pleased d. he was pleased
7. On Christmas Eve, people often ...................... a tree
a. are decorated b, were decorated c. decorating d. decorate
8. The Statue of Liberty was ................. to the USA by the French.
a. contructed b. designed c. completed d. presented
III. Complete the dialogue ,using the sentences in the box(1pt):
 
Gửi ý kiến