Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu đơn xin nâng lương

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:26' 14-09-2018
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG ……………………………….

Kính gửi:
Hội đồng lương trường Trung học cơ sở Đạ Long


Tôi tên là: ....................................; Sinh ngày ... tháng ... năm ............
Quê quán : .............................................................................................
Thường trú tại: ......................................................................................
Căn cứ thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ công văn số 1139/SNV-CCVC ngày 10/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi nhận thấy:


Bậc lương hiện hưởng là: .../..., hệ số: .... Thời điểm hưởng từ tháng ... năm ........., đến thời điểm tháng ........ năm ....... bản thân tôi đủ điều kiện để nâng bậc lương tiếp theo.
Vậy tôi làm đơn này đề nghị hội đồng lương nhà trường xem xét nâng bậc lương cho tôi lên bậc ..../...., hệ số .......... Thời điểm hưởng từ tháng .... năm .....
Tôi xin hứa tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Hồ sơ kèm theo gồm:
1. Quyết định tuyển dụng viên chức + Quyết định công nhận hết thời gian tập sự thử việc + Quyết định bổ nhiệm vào ngạch (đối với trường hợp đề nghị xét nâng lương lần đầu).
2. Quyết định nâng lương gần nhất (đối với trường hợp đề nghị xét nâng lương tiếp theo).
3. Các quyết định khen thưởng; Giấy khen, bằng khen; Phiếu đánh giá công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Giấy chức nhận chiến sĩ thi đua các cấp (đối với trường hợp đề nghị xét nâng lương trước thời hạn)

Đạ Long, ngày .... tháng ..... năm 20......
Người làm đơn
 
Gửi ý kiến