Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Mẫu Nghị quyết Hội nghị CBCCVC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 09h:50' 26-09-2018
Dung lượng: 93.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG……………………………
_____________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________________________________

………………, ngày……tháng…… năm 2017


Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 20.......

Để tham khảo xây dựng Nghị quyết phù hợp với thực tế của đơn vị

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC/NĂM 20…….. - 20……..

Căn cứ các nội dung quy định của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn 2012 ;
Căn cứ Điều 05 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 204/CĐN-CSPL ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động;
Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo nhiệm vụ năm học 20.... – 20.… và nội dung các quy chế mới (hoặc sửa đổi, bổ sung) đã được Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức các tổ của đơn vị thông qua ngày .... tháng .... năm 20.... ;
Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau :
I. VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU :
Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học/năm 20.... – 20.…, thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp. Trong năm học/năm 20.... – 20.… đơn vị thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua như sau :
1. Về Phương hướng nhiệm vụ năm học :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Về Giải pháp thực hiện :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Về các chỉ tiêu phấn đấu :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
II. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :
1. Tiếp tục thực hiện (có cập nhật thời điểm) Quy chế Dân chủ cơ sở đã được ban hành theo quyết định số : ................, ngày .... tháng .... năm ........ của Thủ trưởng đơn vị. Quy chế này gồm : ........ Chương và ..... Điều
2. Các nội dung mới và các nội dung sửa đổi, bổ sung gồm có :
(ghi cụ thể các Điều mới và các Điều có sửa đổi, bổ sung)
- Về nội dung 3 Công khai (theo Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT ngày 07/05/2009)
- Về nội dung đối thoại (theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012)
- Các nội dung khác :
- ………..
III. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :
1. Tiếp tục thực hiện (có cập nhật thời điểm) Quy chế Chi tiêu nội bộ đã được ban hành theo quyết định số : ................, ngày .... tháng .... năm ........ của Thủ trưởng đơn vị. Quy chế này gồm : ........ Chương và ..... Điều
2. Các nội dung mới và các nội dung sửa đổi, bổ sung gồm có :
(ghi cụ thể các Điều mới và các Điều có sửa đổi, bổ sung)
- ………..
- ………..
Lưu ý: Chế độ trả trợ cấp thôi việc đối với các trường hợp đơn vị tự ký HĐLĐ từ 01/01/2009 trở về trước
IV. VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :
Đơn vị đạt danh hiệu : .............................................................
Chi Bộ đạt danh hiệu : .............................................................
Đoàn TNCS đạt danh hiệu : .............................................................
Tỉ lệ cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: ……… %
Số cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua
Cấp cấp cơ sở: ……… người
Cấp Tỉnh: ……… người
Cấp
 
Gửi ý kiến