Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Huyền Diệu
Ngày gửi: 12h:13' 25-11-2015
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG ÔN TẬP TIN HỌC 11
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá VAR dùng để?
A. Khai báo thư viện B. Khai báo tên chương trình
C. Khai báo hằng D. Khai báo biến
Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các dữ liệu sau thuộc kiểu nguyên:
A. Kiểu byte, real, integer. B. Kiểu byte, integer, word.
C. Kiểu real, char, boolean. D. Kiểu integer, real, char
Câu 3. Trong Pascal câu lệnh nào dùng để xuất dữ liệu?
A. Writeln() B. Readln()
C. Program() D. Read()
Câu 4. Trong Pascal, biểu thức nào dưới đây sai?
A. 2*y B. a*b/c C. 2/x + x*y D. x2+ 1
Câu 5. Chương trình sau cho kết quả gì?
Var a, b, m: integer;
Begin
a:= 5; b:=4;
m:=sqrt(a+b);
write(‘m=’);
end.
A. 4 B. 5 C. 9.0 D. 3
Câu 6. Cho 2(x3 – 5) + y2 . Biểu thức sau viết trong Pascal sẽ là ?
A. 2*x*x*x – 5 + y*y B. 2*(x*sqr(x) – 5 + sqr(y))
C. 2*(x*sqr(x) – 5) + sqr(y) D. 2*(x*sqr(x) – 5 + sqr(y)
Câu 7. Xét chương trình sau
Var a, b: integer;
BEGIN
a:=3; b:=2; b:=a+b; a:=a div b;
Write(a);
END.
Kết quả của chương trình trên là:
A. 1; B. 3; C. 5; D. Tất cả A, B, C đều sai
Câu 8. Xét chương trình sau:
Var n, S: integer;
BEGIN
S := 9; n := 5;
S := S mod n; n := S + n;
Write(S);
END.
Kết quả của chương trình trên là:
A. 9; B. 14; C. 4; D. 1;
Câu 9. Biểu thức nào sau đây không cho kết quả là 1?
A. sqrt(25)/4 B. sqrt(25) div 4
C. sqrt(25) mod 4 D. sqrt(25) div 5
Câu 10. Cho x và y là các biến đã khai báo kiểu thực, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. readln(x:5:2); B. readln(x, 5);
C. readln(x, y); D. readln(‘y = ’, y);
Câu 11. Muốn kiểm tra đồng thời cả 3 giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 10 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng?
A. If (A, B, C > 10) then ... B. If (A > 10), (B > 10), (C > 10) then ...
If (A>10) And (B>10) And (C>10) then ... D. If (A>10) Or (B>10) Or (C>10) then ...
Câu 12. Trong các khai báo biến sau, khai báo nào là sai?
A. Var x1, x2 : Integer; B. Var x1, x1: Char;
C. Var x1, x4: Byte; D. Var x1, x3 :real;
Câu 13. Biến x nằm trong phạm vi 215 - 270, khai báo nào trong các khai báo sau là tối ưu nhất?
A. var x: real; B. var x: integer; C. var x: byte; D. var x: word;
Câu 14. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. If Then Else ;
B. If Then ; Else ;
 
Gửi ý kiến