Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thế Ngọc
Ngày gửi: 11h:47' 31-03-2019
Dung lượng: 86.6 KB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người

MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU
Các Trường Hợp Viết Lại Câu
Dùng 1 cấu trúc nào đó trong Tiếng Anh
Dùng dạng khác của từ
Chuyển từ chủ động sang bị động
Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp
Các trường hợp về đảo ngữ…
Chú ý khi viết lại câu
Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.
Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.
Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu.
Phương pháp học dạng bài này
Phương pháp: sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc lòng.
Một số dạng bài cơ bản
It takes sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: It took her 3 hours to get to the city centre.
= She spent 3 hours getting to the city centre.
Understand = tobe aware of
VD: Do you understand the grammar structure?
= Are you aware of the grammar structure?
Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: She likes politics
= She is interested in politics
Because + clause = because of + N
VD: He can’t move because his leg was broken.
= He can’t move because of his broken leg.

Although + clause = despite + N = in spite of + N
VD: Although she is old, she can compute very fast
= Despite / In spite of her old age, she can compute very fast
Succeed in doing sth = manage to do sth
VD: We succeeded in digging the Panama cannel
= We managed to dig the Panama cannel
Cấu trúc: …. too + adj (for sb) to do sth: quá để làm gì VD: She is so beautiful that everybody loves her.
= It is such a beautiful girl that everybody loves her.
Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì VD: This car is safe enough for him to drive.
The policeman ran quickly enough to catch the robber.
Cấu trúc: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì VD: I’prefer you (not) to smoke here
= I’d rather you (not) smoked here
Prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì
Would rather do sth than do sth
VD: She prefers staying at home to going out
= She’d rather stay at home than go out
Can = tobe able to = tobe possible
Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi... thì…
No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast
VD: As soon as I left the house, he appeared
= Harly had I left the house when he appeared
= No sooner had I left the house than he appeared
Not………..any more : không còn nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V
VD: I don’t live in the courtryside anymore

= No longer do I live in the coutryside
= I no more live in the coutryside
At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào VD: I don’t think she loves me
= At no time do I think she loves me
Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì
Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì VD: It’s not worth making him get up early
There is no point in making him getting early
It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng VD: It seems that he will come late
= It appears that / it is likely he will come late
= He is likely to come late.
= It look as if he will come late
Although + clause = Despite + Nound/gerund
S + V + N = S + be + adj
S + be + adj = S + V + O
S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N
S + often + V = S + be used to +Ving /N
VD: Nana often cried when she meets with difficulties.
= Nana is used to crying when she meets with difficulties
This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N
VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.
= I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie.
S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)
S + like
 
Gửi ý kiến