Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Một số đề KT Tiếng Anh 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Quốc Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:16' 06-06-2008
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 887
Số lượt thích: 0 người

PHềNG GD&éT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NHÂN HềA
English Written Test (KSCL2)
Grade 6
Time: 45 minutes

Name:...........................
Class:..............................
I: Choose the best anwwer(2,5)
1, Minh........ to the radio now
a, listens b, is listening c, listen d, listening
2, My brother........ fishing in his freetime
a, goes b. does c. plays d, watches
3, How................ do you eat in a restaurant?Sometime
a, always b. often c, usually d,never
4,...............sportsdo you play?
a, where b, which c, when d, whatkind
5,They................TV now.
a,watchs b, watches c, watching d, is watching
6. Mai............. aerobics threetime a week.
a, do b, doing c does d, is doing
7, Anh..........to bed at 10 p.m everyninght
a, go b.going c, goes d,is going
8, He...........English now
a, learn b, is learning c, leans d. learning
II: Match the answers to the questions(2,5 đ)
Questions
Answers

1:What would you like ?
a:There are graper and orange

2:Is there any milk ?
b:I’m thirsty

3:How do you feel ?
c:Rice with firn and vegetable

4:What is for lunch today?
d:Yes, there are

5: Are there any apples ?
e:No,there is only applejuice

6: What fruit is there ?
f:I’d like some orange juice


1- f.. 2,,,,,,,,, 3,,,,,,,,,,,,,,, 4,,,,,,,,,,,,, 5,,,,,,,,, 6 ,,,,,,,,,,
iii: read then answer the question (2,5đ)
Miss Lan is a vegetarian so she does not eat meat . Shedoes not have a big breakfast everymorning, She usually has a sclice of bread and a glass of milk. she has lunch at the office about 11. 30. She has only rice with vegetable for lunch. At weekends she often goes to a restaurant because, there are alotof delicious food for vegetarians .
Is miss lan a vegetarians ?
...............................................................................................................................
Does she have a bigbreakfaft everymorning?
................................................................................................................................
What does she usually have for her breakfast?
................................................................................................................................
4)Where dose miss lan have lunch ?
...............................................................................................................................
Where does she often go at weekend ?
...............................................................................................................................
IV: change “Minh ’’ to “I’’ and change information (2,5Đ)
Minh likes walking. On the weekend, he often goes walking in the mountains. He usually goes with two friends. Minh anh his friends always wear strong boots and clothes. They always take food and water and a camping stove. Sometimes, they camp overnight.

I like ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .....................................................................................................................................


Phòng giáo dục & đào tạo vĩnh bảo BàI KIểM TRA giữa học kỳ II
Trường THCS nhân hoà Môn TIếNG ANH lớP 6
--------@-------- (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)
Họ và Tên:............................................ Đề I
Lớp:....................

I.Listen then match each name to an activity.(1,5M)

Name
 Activity

1. Ba
a. goes to the movies

2. Mai
b. watches TV

3. Minh
c. reads

4. Ha
d.goes fishing

5. Lien
e. plays video games

6.Nam
f. listens to music


1 - 2- 3- 4- 5- 6-

Ii. Choose the best anwwer(2 m)
1, She...........Math at the moment
a, learn b, is learning c, learns d. learning
2, Nam ..........to bed at 10 p.m everynight
a, go b.going c, goes d,is going
3, How................ do you eat in a restaurant? Sometimes
a, always b. usually c, often d,never
4,...............sports do you play?
a, where b, which c, when d, whatkind
5, They................TV now.
a,watched b, watching c, watches d, are watching
6. She............. aerobics three times a week.
a, doing b, does c do d, is doing
7, My father........ camping in his freetime
a, goes b. does c. plays d, watches
8, They........ to the radio now
a, listens b, is listening c, listen d, are listening
IIi. Match the answers to the questions(1,5 M)

Questions
Answers

1:What would you like ?
a:There are grape and orange

2:Is there any milk ?
b:I’m thirsty

3:How do you feel ?
c:Rice with fish and vegetable

4:What is for lunch today?
d:Yes, there are

5: Are there any apples ?
e:No,there is only applejuice

6: What fruit is there ?
f:I’d like some orange juice


1- ......... 2 ......... 3,........ 4,......... 5,........ 6,..........

iv. Read then answer the question (2,5đ)
Miss Lan is a vegetarian so she does not eat meat . She does not have a big breakfast everymorning, She usually has a slice of bread and a glass of milk. she has lunch at the office about 11. 30. She has only rice with vegetable for lunch. At weekends she often goes to a restaurant because, there are alot of delicious food for vegetarians .
Is Miss Lan a vegetarian ?
.....................................................................................................................
Does she have a big breakfast everymorning?
......................................................................................................................
What does she usually have for her breakfast?
......................................................................................................................
4)Where dose Miss Lan have lunch ?
......................................................................................................................
Where does she often go at weekend ?
......................................................................................................................
V.Rewrite this passage, change “Minh ’’ to “I’’ (2,5Đ)
Minh likes walking. On the weekend, he often goes walking in the mountains. He usually goes with two friends. Minh anh his friends always wear strong boots and clothes. They always take food and water and a camping stove. Sometimes, they camp overnight.

I like ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ...............................................................
Avatar

cung duoc ,nam nao vay?Tuyệt

 

No_avatar
tròi ,đay ma đề lop' 6 ak lam` dcChưa quyết định
No_avatar
kho the thi o lop chi kho bang nua do nay thoi ma KhócChưa quyết địnhNháy mắtLa hétNgây thơChân trong miệng
No_avatar

goi cho toi dap an

 

 
Gửi ý kiến