Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Một Số Đề Thi HSG Anh Văn9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyên Ngọc.THCS Châu Lộc
Người gửi: Van Hoang Ngoc (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:38' 28-12-2008
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người
đề thi học sinh giỏi
Môn Anh 9 - Thời gian 60 phút
i. trắc nghiệm (4 điểm)
1. If Hoa ____ rich, she would travel around the world.
A. is B. was C. were D. been
2. Ba ____ a new bicycle recently.
A. bought B. buying C. buy D. has bought
3. Nam ____ speaks Chinese but also speaks Japanese.
A. not only B. so C. only D. can
4. It is raining very hard ____ we can`t go camping.
A. so B. so that C. more over D. however
5. Miss Hoa ____ sing very well is Nam`s mother.
A. which B. whom C. who D. where
6. Hung enjoys ____ fishing and boating.
A. to go B. go C. going D. went
7. She asked me where I ____ from.
A. come B. coming C. came D. to come
8. The Ao Dai is the traditional dress of ______ women.
A. Chinese B. Vietnamese C. Japanese D. English
9. She loves to watch the star ____ night.
A. in B. at C. on D. from
10. We must finish our project _____.
A. on time B. in time C. yesterday D. time

ii. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (4 điểm)
1. I (not/eat) any thing yesterday because I (not/feel) hungry.
2. The glasses look very clean. ____ you (wash) them ?
3. Why ____ Long (not/ want) to play soccer last sunday ?
4. I don`t know Hung`s sister. I (never/meet) her.
5. If more and more trees (die), the climate (change).
6. What she (do) if it rains ?
7. I like (play) soccer on sunday.
8. Hoa prefer (listen) to music to watching T.V.

iii. Viết lại câu sau sao cho nghĩa không đổi (4 điểm)
1. They have found oil in the Antarctic.
Oil ……………………………………………………………..
2. Some one gave Mary this present an hour ago.
Mary……………………………………………………………
3. They told me that our teacher was sick.
I ………………………………………………………………..
4. Lan has to stay in bed because she is sick.
She wishes ……………………………………………………
5. She went to school by bicycle.
She……………………………………………………………..
6. Last week my class took a bus to the countryside.
Last week my class ……………………………………………
7. This bicycle is more expensive than that one.
That bicycle is ………………………………………………….
8. "How often do you want the rent?" Nam asked.
Nam asked her …………………………………………………
9 "Does the flat have central heating?".
She asked me ………………………………………………….
10. Has some one repaired this telephone ?
Has this telephone …………………………………………….?

iv. Điền giới từ vào các chỗ trống (4 điểm)
1. Mr Thanh leaves Ha Noi ___ 2 p.m.
2. He arrives in Singapore ___ Monday evening.
3. On tuesday morning, there is a meeting ___ 11 a.m and 1 p.m.
4. Mr Thanh has appointments ___ 10 p.m.
5. He returns to the hotel ___ 11 p.m.
6. We walk ___ half an hour to reach the waterfall.
7. They planned o have the trip ___ June.
8. She loves to watch the stars ___ night.
9. Good bye ! See you ___ Monday.
10. The bus collect us ___ the morning.

v. Đọc đoạn văn sau. Điền vào chỗ trống bằng những từ sau (4 điểm)
newspaper radio T.V website program
magazines emails information chats news
There are four people in my family. Each of us has a different hobby. My dad likes reading _(1)_ he can get the latest _(2)_ every morning. However my mom enjoys watching _(3)_ and reading _(4)_. Mom often spends hours reading articles about fashion and cooking. Unlike my mom and dad, my brother only loves exploring _(5)_ about
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓