Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ngân hàng đề trắc nghiệm Tin Học Văn Phòng - 2008

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Chí Thành
Ngày gửi: 15h:50' 01-07-2008
Dung lượng: 99.0 KB
Số lượt tải: 5847
Số lượt thích: 1 người (Đinh Thị Kim Quyên)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG
Năm học 2007 - 2008

@@-Hãy chọn câu hỏi đúng nhất .
1). Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:
a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete
2). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME!
3). Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:
a). Insert - Column b). View - Column
c). Format - Column d). Table - Column
4). Bạn hiểu B-Virus là gì ?
a). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:
b). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
c). Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record )
d). Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel
5). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là:
a). Mở một hồ sơ mới b). Đóng hồ sơ đang mở
c). Mở một hồ sơ đã có d). Lưu hồ sơ vào đĩa
6). Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:
a). Ram b). Bộ nhớ ngoài
c). Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng d). Tất cả đều sai
7). Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
a). Ctrl - Z b). Ctrl - X c). Ctrl - V d). Ctrl - Y
8). Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F
9). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả: a). #VALUE! b). Tin hoc c). 2008 d). Tin hoc2008
10). Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:
a). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục
c). Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d). Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục
11). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là :
a). Tạo tệp văn bản mới b). Chức năng thay thế trong soạn thảo
c). Định dạng chữ hoa d). Lưu tệp văn bản vào đĩa
12). Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?
a). Shift+Home b). Alt+Home
c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home
13). Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:
a). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy b). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open
c). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore d). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...
14). Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
a). Dấu chấm hỏi (?) b). Dấu bằng (= ) c). Dấu hai chấm (: ) d). Dấu đô la ($)
15). Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện :
a). Format - Slide Layout... b). View - Slide Layout...
c). Insert - Slide Layout... d). File - Slide Layout...
16). Phát biểu nào sau đây đúng?
a). Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột
b). Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể
c). Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
d). Cả 3 câu đều đúng
17). Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:
a). Table - Cells b). Table - Merge Cells
c). Tools - Split Cells d). Table - Split Cells
18). Trong bảng tính Exce, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
a). Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
b). Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
c). Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
d). Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
19). Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:
a). File - Bullets and Numbering b). Tools - Bullets and Numbering
c). Format - Bullets and Numbering d). Edit - Bullets and Numbering
20). Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh :
a). Table - Merge Cells b). Tools - Split Cells
c). Tools - Merge Cells d). Table - Split Cells
21). Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :
a). My Computer hoặc Windows Explorer b). My Computer hoặc Recycle Bin
c). Windows Explorer hoặc Recycle Bin d). My Computer hoăc My Network Places
22). Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?
a). Mạng cục bộ b). Mạng diện rộng c). Mạng toàn cầu d). Một ý nghĩa khác
23). Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?
a). 3 b). HOC c). TIN d). Tinhoc
24). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:
a). Xóa tệp văn bản b). Chèn kí hiệu đặc biệt
c). Lưu tệp văn bản vào đĩa d). Tạo tệp văn bản mới
25). Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ? a). Shift_Del b). Alt_Del c). Ctrl_Del d). Cả 3 câu đều sai
26). Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
a). Window - Save b). Edit - Save
c). Tools - Save d). File - Save
27). Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện :
a). File - View Show b). Window - View Show
c). Slide Show - View Show d). Tools - View Show
28). Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:
a). Edit - New Slide b). File - New Slide
c). Slide Show - New Slide d). Insert - New Slide
29). Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để :
a). Cắt một đoạn văn bản b). Dán một đoạn văn bản từ Clipboard
c). Sao chép một đoạn văn bản d). Cắt và sao chép một đoạn văn bản
30). Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại? a). 2 b). 3 c). 4 d). 5
31). Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện
a). View - Exit b). Edit - Exit
c). Window - Exit d). File - Exit
32). Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
a). Control Windows b). Control Panel
c). Control System d). Control Desktop
33). Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:
a). Bấm phím Enter b). Bấm phím Space
c). Bấm phím mũi tên di chuyển d). Bấm phím Tab
34). Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?
a). Microsoft Office b). Accessories
c). Control Panel d). Windows Explorer
35). Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :
a). Edit - New, sau đó chọn Folder b). Tools - New, sau đó chọn Folder
c). File - New, sau đó chọn Folder d). Windows - New, sau đó chọn Folder
36). Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:
a). Thanh công cụ định dạng b). Thanh công cụ chuẩn
c). Thanh công cụ vẽ d). Thanh công cụ bảng và đường viền
37). Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:
a). Insert - Header and Footer b). Tools - Header and Footer
c). View - Header and Footer d). Format - Header and Footer
38). Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
a). File - Search b). Windows - Search
c). Start - Search d). Tools - Search
39). Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ?
a). Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
b). Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
c). Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối
d). Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
40). Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện
a). Format - Slide Design... b). Tools - Slide Design...
c). Insert - Slide Design... d). Slide Show - Slide Design...
41). Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
a). Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
b). Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
c). Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
d). Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
42). Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?
a). Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính
b). Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc
c). Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau
d). Các câu trên đều sai
43). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nha
No_avatar

Thanks

 

No_avatar

cho em hỏi trên đây đã phải là những câu hỏi cơ bản về phần tin học văn phòng chưa? Em chuẩn bị thi công chức thì có cần học thêm phần nào nữa không? Cảm ơn rất nhiều!

No_avatarf

Em lam thành viên mới không biết phải  tăng điẻm làm sao mong nhận được sự giúp đỡ

No_avatar

cho em hoi muon dua bai giang len thi lam the nao

 

No_avatar

va cho em hoi muon tai ve thi lam the nao

 

Avatar
Chỉ cần đưa bài giảng lên rồi đợi người khác tải về thôi!Ấn vào chữ "Đưa bài giảng lên" rồi  điền vào, ấn nút "Brown(viết đúng không nhỉ)" rồi chọn bài giảng. Ấn "Lưu lại" và hoàn thành, xong
No_avatar

đs

 vvdsvdsdaxc

No_avatarf
Sao tải về toàn bị lỗi phông thế chán quá
No_avatar

Chuyển font là được mà:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG

Năm học 2007 – 2008

 

@@-Hãy chọn câu hỏi đúng nhất .

1). Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

            a). Phím 10           b). Phím ESC           c). Phím Enter            d). Phím Delete

2). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:     a). 0              b). 5              c). #VALUE!         d). #NAME!

3). Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

            a). Insert - Column                                           b). View - Column

            c). Format - Column                                        d). Table - Column

4). Bạn hiểu B-Virus là gì ?

            a). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:

            b). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

            c). Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record )

            d). Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel

5). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là:

            a). Mở một hồ sơ mới                                      b). Đóng hồ sơ đang mở

            c). Mở một hồ sơ đã có                                    d). Lưu hồ sơ vào đĩa

6). Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:

            a). Ram                                                            b). Bộ nhớ ngoài

            c). Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng            d). Tất cả đều sai

7). Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

            a). Ctrl – Z           b). Ctrl – X         c). Ctrl - V           d). Ctrl - Y

8). Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:

            a). Ctrl + A           b). Alt + A          c). Alt + F            d). Ctrl + F

9). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:     a). #VALUE!          b). Tin hoc             c). 2008                    d). Tin hoc2008

10). Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:

            a). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu        b). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục

            c). Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu         d). Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục

11). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là :

            a). Tạo tệp văn bản mới                                   b). Chức năng thay thế trong soạn thảo

            c). Định dạng chữ hoa                                     d). Lưu tệp văn bản vào đĩa

12). Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?

            a). Shift+Home                                                b). Alt+Home

            c). Ctrl+Home                                                  d). Shift+Ctrl+Home

13). Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:

            a). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy         b). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open

            c). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore      d). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...

14). Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

            a). Dấu chấm hỏi (?)           b). Dấu bằng (= )              c). Dấu hai chấm (: )            d). Dấu đô la ($)

15). Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện :

            a). Format - Slide Layout...                              b). View - Slide Layout...

            c). Insert - Slide Layout...                                d). File - Slide Layout...

16). Phát biểu nào sau đây đúng?

            a). Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột

            b). Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể

            c). Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu

            d). Cả 3 câu đều đúng

17). Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

            a). Table - Cells                                               b). Table - Merge Cells

            c). Tools - Split Cells                                       d). Table - Split Cells

18). Trong bảng tính Exce, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

            a). Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

            b). Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

            c). Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

            d). Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

19). Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

            a). File - Bullets and Numbering                      b). Tools - Bullets and Numbering

            c). Format - Bullets and Numbering                 d). Edit - Bullets and Numbering

20). Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh :

            a). Table - Merge Cells                                     b). Tools - Split Cells

            c). Tools - Merge Cells                                     d). Table - Split Cells

21). Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :

            a). My Computer hoặc Windows Explorer       b). My Computer hoặc Recycle Bin

            c). Windows Explorer hoặc Recycle Bin         d). My Computer hoăc My Network Places

22). Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

            a). Mạng cục bộ          b). Mạng diện rộng       c). Mạng toàn cầu               d). Một ý nghĩa khác

23). Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

            a). 3               b). HOC                  c). TIN        d). Tinhoc

24). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:

            a). Xóa tệp văn bản                                         b). Chèn kí hiệu đặc biệt

            c). Lưu tệp văn bản vào đĩa                             d). Tạo tệp văn bản mới

25). Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?    a). Shift_Del           b). Alt_Del          c). Ctrl_Del                      d). Cả 3 câu đều sai

26). Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện

            a). Window - Save                                           b). Edit - Save

            c). Tools - Save                                                d). File - Save

27). Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện :

            a). File - View Show                                        b). Window - View Show

            c). Slide Show - View Show                            d). Tools - View Show

28). Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

            a). Edit - New Slide                                          b). File - New Slide

            c). Slide Show - New Slide                              d). Insert - New Slide

29). Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để :

            a). Cắt một đoạn văn bản                                 b). Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

            c). Sao chép một đoạn văn bản                        d). Cắt và sao chép một đoạn văn bản

30). Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại? a). 2             b). 3          c). 4              d). 5

31). Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện

            a). View - Exit                                                 b). Edit - Exit

            c). Window - Exit                                            d). File - Exit

32). Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

            a). Control Windows                                        b). Control Panel

            c). Control System                                           d). Control Desktop

33). Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

            a). Bấm phím Enter                                          b). Bấm phím Space

            c). Bấm phím mũi tên di chuyển                      d). Bấm phím Tab

34). Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

            a). Microsoft Office                                         b). Accessories

            c). Control Panel                                              d). Windows Explorer

35). Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :

            a). Edit - New, sau đó chọn Folder                  b). Tools - New, sau đó chọn Folder

            c). File - New, sau đó chọn Folder                   d). Windows - New, sau đó chọn Folder

36). Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:

            a). Thanh công cụ định dạng                           b). Thanh công cụ chuẩn

            c). Thanh công cụ vẽ                                       d). Thanh công cụ bảng và đường viền

37). Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

            a). Insert - Header and Footer                          b). Tools - Header and Footer

            c). View - Header and Footer                           d). Format - Header and Footer

38). Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:

            a). File - Search                                                b). Windows - Search

            c). Start - Search                                              d). Tools - Search

39). Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ?

            a). Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

            b). Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

            c). Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

            d). Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

40). Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện

            a). Format - Slide Design...                              b). Tools - Slide Design...

            c). Insert - Slide Design...                                 d). Slide Show - Slide Design...

41). Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

            a). Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

            b). Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

            c). Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

            d). Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

42). Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?

            a). Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính

            b). Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc

            c). Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau

            d). Các câu trên đều sai

43). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:     a). 0          b). 5                c). #VALUE!           d). #DIV/0!

44). Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

            a). B$1:D$10              b). $B1:$D10               c). B$1$:D$10$                 d). $B$1:$D$10

45). Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ :

            a). Microsoft Equation                                     b). Ogranization Art

            c). Ogranization Chart                                      d). Word Art

46). Hệ điều hành là :

            a). Phần mềm ứng dụng                                   b). Phần mềm hệ thống

            c). Phần mềm tiện ích                                      d). Tất cả đều đúng

47). Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó :

            a). Chọn menu lệnh Edit - Copy                      b). Bấm tổ hợp phím Ctrl - C

            c). Cả 2 câu a. b. đều đúng                              d). Cả 2 câu a. b. đều sai

48). Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo :

            a). Centimeters                                                 b). Đơn vị đo bắt buộc là Inches

            c). Đơn vị đo bắt buộc là Points                       d). Đơn vị đo bắt buộc là Picas

49). Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?        a). #             b). <>                   c). ><                       d). &

50). Trong soạn thảo Winword, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện :

            a). Tools - Insert Table                                     b). Insert - Insert Table

            c). Format - Insert Table                                  d). Table - Insert Table

51). Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ :

            a). Trong CPU                                                  b). Trong RAM

            c). Trên bộ nhớ ngoài                                      d). Trong ROM

52). Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện :

            a). Format - Drop Cap                                      b). Insert - Drop Cap

            c). Edit - Drop Cap                                          d). View - Drop Cap

53). Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng?

            a). Làm việc trong nhà                                     b). Ảnh hưởng thị lực

            c). Ảnh hưởng cột sống                                    d). Tiếp xúc với độc hại

54). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là :

            a). Tạo tệp văn bản mới                                   b). Lưu tệp văn bản vào đĩa

            c). Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo           d). Định dạng trang

55). Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là :

            a). Cuối năm 1999                                           b). Cuối năm 1998

            c). Cuối năm 1997                                           d). Cuối năm 1996

56). Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

            a). File - Properties                                           b). File - Page Setup

            c). File - Print                                                   d). File - Print Preview

57). Bạn hiểu Virus tin học là gì ?

            a). Tất cả đều đúng

            b). Là một chương trình máy tính do con người tạo ra,

            c). Có khả năng tự dấu kín, tự sao chép để lây lan,

            d). Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học.

58). Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:

            a). Insert          b). Tab              c). Del             d). CapsLock

59). Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó ?

            a). Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE

            b). Luôn luôn ở trong thư mục My Documents

            c). Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD (EXCEL )

            d). Cả 3 câu đều sai

60). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

            a). TIN HOC VAN PHONG                             b). Tin hoc van phong

            c). tin hoc van phong                                       d). Tin Hoc Van Phong

61). Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ?

            a). Excel          b). Calculator         c). WinWord                      d). Notepad

62). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:                                                                           a). 200           b). 100              c). 300  d). False

63). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

            a). 1Angiang6                                                  b). 5Angiang6

            c). 5Angiang2                                                  d). 1Angiang2

64). Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

            a). File - Delete Slide                                       b). Edit - Delete Slide

            c). Tools - Delete Slide                                    d). Slide Show - Delete Slide

65). Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm :

            a). Phím F5                                                      b). Phím F3

            c). Phím F1                                                      d). Phím F10

66). Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện

            a). File - Save                                                   b). File - Save As

            c). Window - Save                                           d). Window - Save As

67). Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword :

            a). Chọn menu lệnh Edit - Open                      b). Chọn menu lệnh File - Open

            c). Cả 2 câu a. b. đều đúng                              d). Cả 2 câu a. b. dều sai

68). Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

            a). Tạo đường tắt để truy cập nhanh                b). Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

            c). Đóng các cửa sổ đang mở                           d). Tất cả đều sai

69). Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản ?

            a). Shift+Home                                                b). Atl+Home

            c). Ctrl+Home                                                  d). Ctrl+Alt+Home

70). Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục :

            a). Portrait         b). Right            c). Left          d). Landscape

71). Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

            a). Tinhoc          b). 3              c). HOC            d). TIN

72). Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ?

            a). Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang

            b). Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không

            c). Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang

            d). Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải

73). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

            a). Tin hoc van phong                                      b). Tin hoc van phong

            c). TIN HOC VAN PHONG                             d). Tin Hoc Van Phong

74). Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?

            a). USB            b). UPS            c). Hub            d). Webcam

75). Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

            a). Dữ liệu          b). ô            c). Trường          d). Công thức

76). Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:        a). 0              b). #VALUE!            c). #NAME!                   d). 8/17/2008

77). Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả :            a). 10               b). 3              c). #Value                d). 1

78). Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ?

            a). Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên .                b). Là bộ nhớ chỉ đọc

            c). Làbộ xử lý thông tin .                                 d). Cả ba câu đều sai

79). Người và máy tính giao tiếp thông qua :

            a). Bàn phím và màn hình .                             b). Hệ điều hành .

            c). RAM .                                                         d). Tất cả đều đúng .

80). Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:                                                                         a). E7*F7/100               b). B6*C6/100            c). E6*F6/100               d). E2*C2/100

81). Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện :

            a). File - Close                                                 b). File - Exit

        &

 
Gửi ý kiến