Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NGUYỄN KHUYẾN LẦN 5 GIẢI CHI TIẾT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị mê ly
Ngày gửi: 11h:03' 14-04-2018
Dung lượng: 135.0 KB
Số lượt tải: 915
Số lượt thích: 0 người
BÁN ĐỀ HÓA-120 ĐỀ CHỈ VỚI 100K
LIÊN HỆ : 0947693935
Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương - Lần 5 - File word có lời giải chi tiết
I. Nhận biết
Câu 1. Este X mạch hở có công thức phân tử C3H4O2. Vậy X là
A. vinyl axetat. B. metyl axetat. C. metyl fomat. D. vinyl fomat.
Câu 2. Cặp chất nào không phải là đồng phân của nhau?
A. Metyl axetat và etyl fomat
C. Xenlulozo và tinh bột.
B. Glucozo và fructozo.
D. Axit axetic và metyl fomat
Câu 3. Trong công nghiệp, để sản xuất xà phòng và glixerol thì thủy phân chất nào sau đây?
A. Saccarozo. B. Chất béo. C. Xenlulozo. D. Tinh bột.
Câu 4. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là
A. propyl propionat. B. metyl propionat. C. propyl fomat. D. metyl axetat.
Câu 5. Xà phòng hóa chất nào sau đây không thu được ancol?
A. Phenyl fomat. B. Metyl axetat. C. Tristearin. D. Benzyl axetat.
Câu 6. Chất nào sau đây tráng bạc được?
A. Tripanmitin. B. Saccarozo. C. Fructozo. D. Metyl axetat.
Câu 7. Cho ancol etylic tác dụng với axit đon chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là
A. C2H3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOC2H3. D. C2H5COOC2H3.
Câu 8. Tristearin tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây ?
A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng). B. Kim loại K
C. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường). D. Brom.
Câu 9. Saccarozo và glucozo đều có phản ứng
A. tráng bạc. B. cộng H2 (Ni, t°). C. với Cu(OH)2. D. thủy phân.
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn cacbohidrat nào sau đây thu được số mol CO2 bằng số mol H2O?
A. Amilopeptin. B. Saccarozo. C. Glucozo. D. Xenlulozo.
Câu 11. Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°)?
A. Triolein. B. Glucozo. C. Tripanmitin. D. Vinyl axetat.
II. Thông hiểu
Câu 12. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. C2H5OH B. CH3COOH. C. HCOOCH3. D. CH3CHO
Câu 13. Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 8,2. B. 15,0. C. 12,3. D. 10,2.
Câu 14. Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (Ni, t°), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là
A. glucozo, saccarozo. B. glucozo, sobitol. C. fructozo, sobitol. D. glucozo, etanol.
Câu 15. Este X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thu được dung dịch Y không tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là
A HCOOCH=CHCH3. B. CH2=CHCOOCH3.
C. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH2CH=CH2.
Câu 16. Cho 18,8 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và C2H3COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 16,6. B. 17,6. C. 19,4. D. 18,4.
Câu 17. Cho m gam hỗn hợp X gồm glucozo và fructozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 32,4 gam Ag. Giá trị của m là
A. 13,5. B.24,3. C. 54,0. D. 27,0.
Câu 18. Chất X (chứa C, H, O) có công thức đơn giản nhất là CH2O. Chất X phản ứng được với NaOH và tráng bạc được. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3COOH. B. HCOOCH3.
No_avatarf

Lời giải các bài tập khó còn qua dài, chưa đi lấy tiền thiên hạ được đâu. Câu 39 chỉ cần bảo toàn khối lượng là xong thôi.

No_avatarf

Đề toàn câu este với cacbohidrat. Như kiểu kiểm tra chất lượng 2 chương này  :)

 
Gửi ý kiến