Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ON HKII LOP 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thiện
Ngày gửi: 17h:51' 21-01-2018
Dung lượng: 11.3 KB
Số lượt tải: 695
Số lượt thích: 0 người
REVISION FOR THE SECOND SEMESTER GRADE
Choose the most suitable word or phrase for the blank:
You ___________ much time playing video games. (should - shouldn’t - need - needn’t)
The inventions of the games ___________ very rich. (become – begin – start – is)
Many tennis players are ___________________ twenty or twenty-two. A. so young B. so young as C. as young so D. as young as
I hate ___________________ housework. A. do B. to do C. doing D. both B & C
She soon ___________________ the busy city traffic. A. use to B. uses to C. used to D. got used to
The baby began ___________________ . A. cry B. to cry C. crying D. both B & C
Could you help me ___________________ the cooking? A. with B. by C. for D. to
He teaches me ___________________ tennis. A. play B. to play C. playing D. played
___________________ do you do on Sunday mornings? A. How B. What C. Why D. Who
Tim spends much time ___________________ video games. A. in B. on C. at D. for
She prefers ___________________ badminton. A. play B. to play C. playing D. both B & C
I had to ___________________ from the bank to pay for my car. A. send B. borrow C. take D. give
The police caught those ___________________ yesterday evening. A. robs B. robbery C. robber D. robbers
___________________ is a person who makes or thinks of something new. A. Cyclist B. Dentist C. Inventor D. Police
Don’t drink too much coffee. It may be ___________________. A. addictive B. nutritious C. delicious D. safe
Children should ___________________ listen to the pool lifeguard. A. care B. careful C. carefully D. carelessly
Children ___________________ stay up late. A. mustn’t B. can’t C. must D. shouldn’t
Children should play ___________________ to develop social skills. A. inside B. behind C. outdoors D. indoors
Band and singers usually ___________________ the newest songs on TV. A. play s B. perform C. do D. make
___________________ do you play video games? – Once a week. A. How far B. How long C. How often D. How much
Don’t spend too much your time ___________________ the arcade. A. on B. in C. at D. to
___________________ does he usually stay? – For an hour. A. How far B. How long C. How often D. How much
Children should spend only a small part of their free time ____________ video games. A. play B. to play C. played D. playing
Scott was born ___________________ March 21st in Eastfield. A. on B. in C. at D. between
There are a lot of activities ___________________ summer. A. on B. in C. at D. from
Students in class 7A1 get used to ___________________ up early. A. get B. to get C. getting D. got
My sister always keeps her room ___________________. A. cleaning B. to clean C. cleaned D. clean
We enjoy ___________________ hamburgers and sandwiches. A. eat B. eating C. ate D. to eat
People used to ___________________ silly things when they were young. A. do B. did C. does D. doing
She can’t help you. I’m ___________________ a hurry. A. in B. on C. at D. with
I waited for them ___________________ they arrived. A. after B. because C. when D. until
Her car is ___________________ mine. A. as big as B. as big so C. so big so D. so
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓