Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ôn tập 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Sơn Anh
Ngày gửi: 08h:03' 29-07-2019
Dung lượng: 16.0 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người

Read the passage and then answer the following questions:
Hi, my name is Peter. This is my father. He gets up at six o’clock. He has breakfast at 6.30 A.M. He goes to work at 7 o’clock. He works from 7.30 A.M to 4.30 P.M. He watches T.V in the evening. He goes to bed at 10.45 P.M.
1. Who is this? – This……………………………………………………………………….
2. What time does he get up? – He gets……………………………………………..
3. What does he do at 6.30? – He has…………………………………………………
4. What time does he go to work? – He goes………………………………………..
5. How many hours does he work a day? – He works…………….. hours a day.
6. What does he do in the evening? – He watches…………………………………..
7. What does he do at 10.45? – He…………………………………………………………
8. Where is he at 8.30 A.M? – He is…………………………………………………………
Circle the best answer A,B,C or D:
9. It’s time ………………………. breakfast.
A. to                 B. in                C. for                 D. eat
10.What …………………………. is it? It’s seven o’clock.
A. day               B. time           C. year               D. month
11. What time ……………………… it? It’s ten thirty.
A. are                 B. am            C. be                   D. is
12.It’s time for………………………………?
A. lunch               B. learn           C. play                D. dance
13. What time is it? It’s……………………….o’clock.
A. thirty                 B. fourty        C. twenty               D. fifty
14. Excuse me.
………………………..?
A. Thanks               B. No             C. Yes                    D. What
15. Mai ……………………… lunch at 12.30.
A. have                   B. has             C. does               D. plays
16. What time does Linda have…………………..?
A. fifteen                  B. subject        C. dinner         D. football
17. My mother ………………….. lunch at twelve o’clock.
A. have                     B. learns              C. plays        D. has
18. His brother ………………………….. to work at 6.45 A.M.
A. go                        B. speak              C. play                D. goes
19. Her mother ……………………….. T.V in the evening.
A. watches              B. watch                 C. plays               D. goes
20. His father goes to work …………………….. the morning.
A. on                        B. in                       C. at                         D. to
21. She goes to bed at ……………………. P.M.
A. 10.30                   B. 25.30                 C. 32.30                  D. 40.45
22. …………………………….. he watch T.V in the evening? Yes, he does.
A. Do                        B. Does                 C. Play                      D. Don’t
23. …………………………… time do you have lunch? At 11.20
A. what                   B. where                  C. when                    D. who
24. My father doesn’t work …………………………. the evening.
A. on                         B. to                         C. from                       D. in
25. I don’t ……………………….. T.V in the morning.
A. watches                  B. watch              C. play                          D. learn
26. He works from 7.30A.M ………………………… 4.30 P.M.
A. on                         B. to                         C. at                             D. in

III. Circle the odd one out
33. A. eleven              B. twelve                     C. twenty                 D. time
34. A. where              B. what                         C. when                   D. o’clock
35. A. lunch               B. breakfast                 C. ice-cream             D. dinner
36. A. evening           B. morning                   C. afternoon               D. work
37. A. go                   B. watch                       C. have                       D. lunch
38. A. school             B. work                        C. bed                        D. ten
39. A. Monday          B. Tuesday                   C. January                 D. Friday
40. A. at                    B. from                          C. to                           D. T.V
Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)
1. A. Speak            B. Song           C. Play                 D. Swim
2. A. Countryside    B. City             C. Street               D. Map
3. A. Milk               B. Chicken       C. Bread                D. Fish
4. A. August           B. November    C. May                   D. Match
5. A. Maths            B. English        C. Science             D. Vietnam
Bài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)
1.Where are you today?
A. I’m at home.                    B. I’m from Vietnam.           C. I’m ten years old.
2. How many students are there in Mai’s class?
A. There are 30 students       B. There is a teacher          C. There are 30 students in his class
3. Can your mother speak English?
A. Yes ,
 
Gửi ý kiến