Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ôn tập học kì 1 môn anh 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Liễu
Ngày gửi: 09h:04' 30-11-2012
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 9872
Số lượt thích: 2 người (Võ Thị Xuân, latte macchiato)
ÔN TậP HọC Kì 1 LớP 4
1.Khoanh tròn một từ khác loại.
1.he
2.meet
3.English
4.can
5.apple
6.May
7.the
8.dance
9.car
10.notebook
11.cake
12.seven
13.is
14.his
15.doctor
16.beef
17.Australia
18.likes
19.this
20.nice
she
play
Vietnamese
what
milk
July
at
singing
gift
pencil
banana
tenth
are
her
teacher
meat
America
writes
that
five
you
go
March
where
water
Tuesday
on
swim
kite
class
milk
one
am
me
nurse
chicken
Singaporean
goes
these
good
my
fine
Science
how
orange juice
October
in
study
hat
ruler
chocolate
twenty
may
our
dentist
pork
England
sings
they
bad


Bài 2.Sắp xếp lại câu.
1.See/ later / bye / you . _____________________________________________________
2.your / Is / school / that ? _____________________________________________________
3.name / What / is / its ? ? _____________________________________________________
4.name / Linda / My / is . _____________________________________________________
5.to / meet / you / too / Nice/ ,/. _________________________________________________
6.are / four / There / cloulds / sky / in/ the . ________________________________________
7. to / school / I / from/ to/ Monday/go/Friday. _____________________________________
8.is / Where/ from/ Lan ? ______________________________________________________
9.are / bikes/ our / Those. ______________________________________________________
10. subjects / do / like/ you/ What/ most/ the? ______________________________________
11.does / he / When/ have/ Maths ? ______________________________________________
12.gift/ for/ This/ is /you. ______________________________________________________
13.ride/ a / I / can`t/ bike. ______________________________________________________
14.speak / Can / mother / English/ your/? __________________________________________
15.your / When / birthday/ is ? _________________________________________________
16.are / old / How / you ? ______________________________________________________
17.father /40/ old/ My/is/years. _________________________________________________
18.some/ Would/ like/ milk/ you? _______________________________________________
Maths / What / do / during/ do /lesson/ you? _______________________________________
19.don`t/to/school/I/go/Sunday/on. _______________________________________________
20.does / Why/ sister/ like / Music/your? __________________________________________

Bài 3.Nối câu ở cột A với câu ở cột B.
A
B
A->B

1.When is her birthday ?
2.Do you like Art ?
3.Can your father speak English ?
4.Where are you from?
5.Why does your brother like Maths?
6.When do you have Informatics?
7.What do you do during English lessons?
8.Would you like a cake ?
9.How many students are there ?
10 How old is your grand mother ?
11.When is your birthday?
12.Where are your books ?
13.What subjects do you like?
14.What does she want to be ?
15.What is her name?
16.Can you dance?
17.Is this your classroom?
18.Where is Hoa today?
19.What is your nationality?
20.Who is he ?

a.She is seventy years old.
b.No, he can`t.
c.I am from Vietnam.
d.No,thanks.
e.I learns to speak and write in English.
f.B ecause it is interesting.
g.There are ten .
h.I have it on Thursday.
i.Yes, I do.
k.Her birthday is in August.
l.She is LiLi.
m.Yes, I can.
n.Yes, it is.
o.She wants to be a singer.
q.He is my grand father..
p.She is at home.
r.I like Music very much.
s.They are on the desks.
t.My birthday is on January 2nd.
v.I am Australian.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


Bài4.Chọn một đáp án thích hợp nhất.
1.She is my friend.She is from ______ .
2.His birthday is _____ November.
3.How
 
Gửi ý kiến