Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Học kỳ I - Phép biến hình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê việt anh
Ngày gửi: 15h:19' 27-11-2016
Dung lượng: 26.2 KB
Số lượt tải: 992
Số lượt thích: 1 người (lê việt anh)

ÔN TẬP HỌC KỲ I – PHÉP BIẾN HÌNH
Câu 1 : Cho hình bình hành ABCD . Phép tịnh tiến
𝑇
𝐷𝐴 biến :
a) B thành C b) C thành A c) C thành B d) A thành D
Câu 2 : Trong mặt phẳng phép biến hình f biến hình (H) thành hình (H’) . Khi đó :
a) Hình (H’) có thể trùng với hình (H) b) Hình (H’) luôn luôn trùng với hình (H) c) Hình (H’) là tập con của hình (H’) d) Hình (H) là tập con của hình (H’)
Câu 3 : Cho
𝑣 (-1;5) và M’(4;2) . Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến
𝑇
𝑣 . Khi đó
a) M (3;7) b) M (5;-3) c) M (3;-7) d) M (-4;10)
Câu 4 : Trong mặt phẳng cho
𝑣 (-1;3) và M’(-2;5) . Biết
𝑇
𝑢 (M) = M’ khi đó :
a) M’(-1;-2) b) M’(1;-2) c) M’(-3; 8) d) Đáp án khác
Câu 5 : Khẳng định nào sau đây sai :
a) Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ .
b) Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ .
c) Nếu M’ là ảnh của M qua phép quay
Q
O thì ( OM’,OM)
d) Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính .
Câu 6 : Cho
v (3;3) và đường tròn (C) : x2 + y2 -2x +4y -4=0 . Ảnh của (C) qua
T
v là (C’) a) (x-4)2 + (y-1)2 = 9 b) (x-4)2 + (y-1)2 = 4
c) (x+4)2 + (y+1)2 = 9 d) x2 + y2 + 8x + 2y -4=0
Câu 7 : Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng ?
a) Một b) Hai c) Ba d) Vô số
Câu 8 : Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng d cho trước thành chính nó ?
a) Có vô số phép b) Không có phép nào
c) Có một phép duy nhất d) Chỉ có hai phép
Câu 9 : Câu nào sai đây là sai ?
a) Phép tịnh tiến là phép dời hình b) Phép đối xứng trục là phép dời hình
c) Phép quay , phép đối xứng tâm là phép dời hình d) Phép vị tự là phép dời hình
Câu 10 :Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng a) Một b) Hai c) Không có d) Vô số
Câu 11 : Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó ?
a) Một b) Không có c) Hai d) Vô số
Câu 12 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy nếu phép tịnh tiến biến điểm A (3;2) thành điểm A’(2;3) thì nó biến điểm B (2,5) thành :
a) B’(5;5) b) B’(5;2) c) B’(1;1) d) B’(1;6)
Câu 13 : Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (2;3) . Hỏi trong 4 điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng qua trục Ox ?
a) A (3;2) b) D (-2;3) c) B (2;-3) d) C (3;-2)
Câu 14 : Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng ?
a) Có phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó .
b) Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó .
c) Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó .
d) Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó .
Câu 15 :Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng ?
a) Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn .
b) Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó là hình gồm những đường tròn đồng tâm .
c) Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó là hình gồm hai đường thẳng vuông góc .
d) Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng .
Câu 16 :
 
Gửi ý kiến