Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ôn tập kiểm tra 45 P khối 10-lần 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vinh Nhung Vo Thi
Ngày gửi: 19h:59' 09-11-2017
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 384
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 12
A. TRẮC NGHIỆM:
1. Nguyên tố X có số thứ tự Z = 13, nguyên tố X thuộc chu kỳ
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
2. Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4, công thức hợp chất của R với hiđro và công thức oxit cao nhất là:
A. RH, R2O7. B. RH2, RO3.
C. RH4, RO2. D. RH3, R2O5
3. Nguyên tố A (Z = 8), B (Z = 13), C (Z = 16). Nhận định nào đúng?
A. Tính kim loại của B < C < A. B. Bán kính nguyên tử A < B < C.
C. Độ âm điện của B < C < A. D. Tính kim loại của A < B 4. Dãy nào gồm các nguyên tố hoá học có tính chất giống nhau?
A. C, K, Si, S. B. Na, Mg, P, F. C. Na, P, Ca, Ba. D. Ca, Mg, Ba, Sr.
5. Biết các ion X+ và Y- có cấu hình electron lớp ngoải cùng là 2p6, nghĩa là
A. nguyên tử X, Y thuộc cùng 1 chu kỳ trong bảng tuần hoàn.
B. số electron trong nguyên tử X nhiều hơn trong nguyên tử Y là 2.
C. số proton trong nguyên tử X, nguyên tử Y như nhau.
D. nguyên tử X nhiều hơn nguyên tử Y là 2 nơtron.
6. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của hai nguyên tử A và B lần lượt là 3sx và 3p5. Biết rằng phân lớp 3s của 2 nguyên tử A và B hơn kém nhau chỉ 1 electron. Hai nguyên tố A, B là:
A. Na, Cl. B. Mg, Cl. C. Na, S. D. Mg, S.
7. Kết luận nào sau đây không đúng?
Trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì
A. tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.
B. năng lượng ion hóa giảm dần.
C. độ âm điện giảm dần.
D. tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit cũng tăng dần.
8. Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hoá học sau đây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của hạt nhân nguyên tử?
1) Khối lượng nguyên tử. 2) Bán kính nguyên tử
3) Tính kim loại, tính phi kim. 4) số hiệu nguyên tử.
5) Tính axit – bazơ của các hiđroxit. 6) Cấu hình electron lớp ngoài cùng.
A. 1, 2, 4, 5. B. 1, 3, 5, 6.
C. 2, 3, 5, 6. D. 1, 2, 4, 5.
9. 3 nguyên tố : X( Z = 11), Y( Z = 12), T( Z = 19) có hiđroxit tương ứng là X1, Y1, T1 . Chiều giảm tính bazơ các hiđroxit này lần lượtlà
A. T1, X1, Y1. B. X1, Y1, T1 . C. T1, Y1, X1 . D. Y1, X1, T1 .

10. Biết số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, Y, P, Q lần lượt là 11, 13, 16,19. Kết luận nào đúng?
A. Cả 4 nguyên tố đều thuộc cùng 1 chu kỳ.
B. X, Y thuộc chu kỳ 3; P, Q thuộc chu kỳ 4.
C. X, Y, P thuộc chu kỳ 3; Q thuộc chu kỳ 4.
D. X, Y thuộc chu kỳ 3; P thuộc chu kỳ 4; Q thuộc chu kỳ 5.
11. Cho 3,68 g gam hỗn hợp 2 kim loại Al, Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thì thu được 2,24 lít khí (đktc) và dd A. Cô cạn dung dịch A thu được m g muối khan. Giá trị m:
A.13,28 g.                     B. 10,78 g.                      C. 18,98g .                    D. 17,95g.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số e trong các phan lớp p là 11. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện ít hơn tổng số hạt mang điện của A là 12 .Gọi X là hợp chất tạo bởi A và B . Dung dịch nước của X có
 
Gửi ý kiến