Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập theo các dạng bài Toán lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Thị Lan Anh
Ngày gửi: 11h:23' 11-07-2018
Dung lượng: 171.3 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập:Hàng và lớp
Bài 1: Nêu các hàng thuộc lớp đơn vị :
………………………………………………………………………………………
Nêu các hàng thuộc lớp nghìn ……………………………………………………………………………………..
Nêu các hàng thuộc lớp triệu : ………………………………………………………………………………………
Bài 2: Viết các số sau :
Năm trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm linh tám :……………………
Một triệu hai trăm mười bảy nghìn sáu trăm tám mươi năm:……………
Chín trăm linh ba nghìn sau trăm bốn mươi hai : ……………….
Bảy trăm mười chín triệu bốn mươI tám nghìn năm trăm chín mươi hai:……
Bài 3: Ghi giá trị của chữ số 7 trong mỗi số ở bảng sau :
Số
38753
67021
79 518
302 671
715 519

Giá trị của chữ số 7


Bài 4 : a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
15 728 ; 18 642 ; 16 107 ; 17 501 ; 15 912 ; 18 050
………………………………………………………………………………………
b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé :
21 912 ; 25 017 ; 22 445; 25 119 ; 24 051; 23 546
……………………………………………………………………………………
Bài 5 : đặt tính rồi tính :
a) 6783 + 3456 b) 25 679 – 12984 c) 3498 x 7 d) 65040 : 5


Bài 6 : Tính giá trị biểu thức :
a) 3 x 15 + 18 : 6 + 3 b) 3 x 15 + 18 : ( 6 + 3)=…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
c) (3 x 15 + 18 ) : ( 6 + 3) d) 3x ( 15 + 18 : 6 + 3) =…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
Bài 7 : Một hình chữ nhật có chu vi là 100 m
Tính  chu vi của hình đó .
Tính chiều dài của hình đó , biết chiều rộng là 23 m
Tính chiều rộng của hình đó , biết chiều dài là 30 m .
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Ôn tập: Biểu thức có chứ 1 – 2chữ
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :
b + 24605 với b = 17 229
………………………………………………………………………………………
12 002 – a với a= 5005
………………………………………………………………………………………
c) 1627 x m với m = 3
………………………………………………………………………………………
d) 62415 : n với n = 3
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :
125 xb – 25 x b với b = 6
………………………………………………………………………………………
a+ b x 5 với a= 145 và b = 234
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Giá trị của biểu thức 50 + 50 : x + 100 với x = 5 là
A. 50 B 100 C. 120 D. 160
Bài 4: Cho hình vuông có độ dài cạnh là a
Hãy viết biểu thức tính chu vi P của hình vuông theo a và tính diện tích S của hình vuông theo a
áp dụng tính : Tính giá trị của biểu thức P và S với a = 7 cm
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


Bài 5: Viết giá trị biểu thức vào ô trống :
a)
a
48
395
4263

b
4
5
3

a x b
a: b
b)
a
4789
57821
505 050

b
695
26 319
90 909

a+b
a-b
Bài 6: Tính giá trị biểu thức A và B rồi so sánh :
A= m x2 + n x2 + p x 2 và B = ( m+ n + p ) x 2 với m = 50 ; n = 30; p = 20
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ôn tập: Tính nhanh
Bài 1: Tính nhanh
a) 444 x 3 + 444 x 7 b)724 x 6 + 742 x4

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) 999 x 70 + 999 x 30 d ) 805 x20 + 805 x 80
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tính thận tiện:
a) 36 x 372 + 63 x 372 + 372 b) 377 x 184 – 377 x2 + 377 x 18
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c) 568 + 568 x 135 – 568 x 36 d) 265 x 236 + 265 x 265 – 265
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3 : Tính giá trị biểu thức :
A= ( 1125 + 75 ) x ( 1121 – 1120 ) + ( 275 – 75 ) x ( 150 x3 – 450)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

B= ( 500 – 1250 x 4 ) x ( 1752 – 752 ) + ( 800 – 529) x ( 1126 -1125)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 4 : Tính nhanh
25 x 4 x48 =
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) 125 x 57 x 8
 
Gửi ý kiến