Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

on tap tieng anh lop 3 hoc ki 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Tố Trâm
Ngày gửi: 14h:10' 30-12-2012
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 7591
Số lượt thích: 0 người
Name: …………………….. THE FIRST TERM TEST
Class: 3… Subject: English 3 – Time: 35 minutes
A. PHONICS Complete each word (1m)(Hoàn thành mỗi từ sau)
1. _ _ ay A. bl B. pl C. cl
2. g _ _ d A. oa B. ao C. oo
3. _ ig A. b B. t C. m
4. penci _ _ A.ia B. ls C. lx
B. VOCABULARY
I. Choose the best answer (2ms) (Chọn câu trả lời đúng)
1.____ is this? It’s __ rubber. A. which/ a B. what/ an C. what/ a
2. The ____ is Lan A. girl B. boy C. girsl
3. We are ____ A. friends B.friend C. friemds
4. Let’s ____ together. A. plays B. playing C. play
II. Find the odd one out (1m) (Tìm từ khác loại)
1 A.she B.he C. Tom
2. A. what B.the C. how
3. A. classroom B.sit down C. stand up
4. A.ruler B.cat C. pencil
C. SENTENCE PATTERNS
I. Choose the best answer (1m) (Chọn câu trả lời đúng)
1. Nga: Goodbye, Nam. Nam: __________
A. Bye. See you later B. Hello. See you later C. Goodbye, Nam.
2. Is that a computer room? _________
A. Yes, it isn’t B. Yes, it is. C. No, it is.
3. What are ____? They ____ desks.
A. these/ is B. these/ am C. these/ are
4. May I go out? ______
A. Yes, you can B. Yes, you cannot. C. Yes, you cam
II. Match column A and B (2ms) (Nối cột A và cột B )
A
B
Answer

1. How are you?
a. It’s an eraser.
1+ ……

2. Is it long?
b. It’s Ngo Quyen Primary School
2+…….

3. What is that?
c. Yes, it is.
3+…….

4. What school is it?
d. I’m fine, thanks.
4+…….


E. WRITING: Arrange the words in the order(2ms)(Sắp xếp các từ sau theo đúng trật tự của câu)
1. those/ are/ what?
A. what those are? B.What are those? C. Those are what?
2. you/ chess/ do/ like/ playing? A. Do you like playing chess?
B. Do you like chess playing? C. You do like playing chess?
3. spell/ do/ how/ you/ name/ your? A. How do your spell you name?
B. Do how you spell your name? C. How do you spell your name?
4. friend/ this/ your/ is?
A. Is your this friend? B. This is your friend? C. Is this your friend?
_________Good luck to you


BÀI 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh:
1. your / name / What’s /?
………………………………………………………………………
2. name / is / My / Rosy/.
……………………………………………………………………
3. cousin / is / He/.
………………………………………………………………………
4. are / old / How/ you/?
………………………………………………………………………
5. am / two/ I/.
………………………………………………………………………
6. this/ Who/ is/ ?
………………………………………………………………………
7. train / at/ the / Look/.
………………………………………………………………………
8. school/ are/ my/ things / They/.
………………………………………………………………………..
9. have / I/ my/ Can / things / school / ,please/.
………………………………………………………………………..
10. are / Here/ you.
……………………………………………………………………….
/ KhoanH tròn đáp án đúng: 1/ Nice to_________ you! A. meet B. see C. you D. hi 2. this is my__________ A. pen B. pens C. you D. I 3. How_________ you? A. is B. are C. my D. my 4/ What’s __________ name? A. you B. He C
 
Gửi ý kiến