Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 10h:31' 10-12-2014
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 7005
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Cao Việt, Trần Tấn Đức)
Tên: Ngày:
Ôn tập tiếng Anh học kỳ 2 Lớp 4

Từ vựng:
Ex 1: Điền chữ cái còn thiếu và nghĩa của từ:
S_ing:
W_ite:
Be_f:
D_y:
Do_t_r:
Eng_n_er:
E_ening:
Frui_:
J_ice:
Min_ral Wa_er:
No_d_e:
Lun_h:
Pa_r:
Cin_ma:
Dres_:
Ci_cus:
Clothe_:
Colo_r:
Ele_hant:
Fo_d st_ll:
Pa_r:
Pos_ Off_ce:
Sup_r ma_ket:
Ex2: Khoanh tròn từ khác loại:
1.
Bear
Monkey
Brown
Elephant

2.
Beef
Dog
Chicken
Pork(thịt lợn)

3.
Bread
Orange juice
Milk
Mineral water

4.
Day
Month
Week
Do

5.
Worker
Doctor
Job
Teacher

6.
Watch
Go
Food
Eat

7.
Dress
Food stall
Circus
Bookshop

8.
Yellow
Climb
Black
Blue

9.
Shoes
T-shirt
Jeans
Blouse

10.
Post office
First
Second
Third


Mẫu câu:
Ex1: Chọn từ đúng điền vào chỗ trống:
Time
Juice
goes to
Bear
jump
Watch
Post office
How much
Where

O’clock
lunch
Who’s
Thirsty
What’s
Why
What time
colour
because


What…..is it? It’s seven ……
It’s time ….. lunch.
Hang has ……… at 6 p.m.
My family ……….TV at 7.00 in the evening.
Her mother ….. ….. work at 8 a.m.
……. …… do you go to school?
…….that? That’s my sister.
…….his job? …… a doctor.
Do you like orange …….?
……….you like some noodle?
I’m ……….. I’d like some water.
I like tigers becaue they can…..
Minh likes …….. because they can climb.
I want some stamps. Let’s go to the ……..
…….do they go to the supermarket? ………..they want some food and clothes.
What …….is it? It’s blue.
….. ……….. is this dress? It’s 200 000 dong.
……..is the bookshop? It’s near the zoo.

Ex3: Chọn đáp án đúng:
1. What time is it?
A. It’s time for bed
B. I go to bed at 9 p.m
C. It’s 9 o’clock

2 What time do you have lunch?
A. It’s time for lunch
B. At 12 o’clock
C. It’s 12 o’clock

3. What’s his job?
A. She’s a student
B. I’m a student
C. He’s a student

4. I like milk very much. ______________________________
A. It’s my favourite food
B. It’s my favourite drink
C. It’s my favourite food and drink

5. I’m ___________________. I’d like some rice and some water.
A. hungry and thirsty
B. hungry
C. thirsty


Ex4: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi:

This is my mother. Her name is Ha. She is a doctor. She gets up early in the morning. She goes to work at 6 o’clock. She works in the hospital from 8.00 a.m to 5.00 p.m. Sometimes she goes to bed late at 11.00 p.m.

1. What’s her name?
______________________________________________________________
2. What’s her job?
______________________________________________________________
3. What time does he go to work?
______________________________________________________________
4. Does she work from 8.00 a.m to 5.00 p.m?
______________________________________________________________
5. What time does she go to bed?
______________________________________________________________


 
Gửi ý kiến