Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ONTAP KI THI THPT QG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Mỹ
Ngày gửi: 03h:15' 21-06-2016
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 322
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ LUYỆN TẬP THI KÌ THI QUỐC GIA – HC-4
Câu 1. Công thức chung của este tạo bỡi một axit cacboxylic no, đơn chức và một ancol no, đơn chức (cả axit và ancol đều mạch hở) là
A. CnH2n+2O2. B. CnH2n-2O2.
C. CnH2nO3. D. CnH2n+1COOCmH2m+1.
Câu 2. metyl propionat là tên gọi của hợp chất có CTCT
A. HCOC3H7. B. C2H5COOCH3.
C. C3H7COOH. D. C2H5COOH.
Câu 3. Cho các chất: (1)CH3COOH, (2)CH3COOCH3, (3)CH3CH2OH, dãy xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. (1), (2), (3). B. (3), (2), (1).
C. (2), (3), (1). D. (3), (1), (2).
Câu 4. Thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được
A. axit axetic và ancol vinylic B. axit axetic và anđehit axetic
C. axit axetic và ancol etylic. D. axit axetic và axetilen
Câu 5. Cho este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dd KOH thu được hai muối hữu cơ và H2O. X có tên gọi là
A. metyl benzoat. B. benzyl fomat.
C. phenyl fomat. D. phenyl axetat.
Câu 6. Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dd NaOH sinh ra khí Y có công thức C2H3O2Na. CTCT của X là
A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOC2H5. D. HCOOC3H5.
Câu 7. Cho axit cacboxylic tác dụng với ancol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo ra este có công thức C4H6O2. Tên của este đó là
A. metyl acrylat. B. metyl metacrylat.
C. metyl propionat. D. vinyl axetat
Câu 8. Este X có CTPT C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. CTCT thư gọn của X là
A. HCOOCH=CH-CH3 B. CH3COOCH=CH2.
C. HCOO-C(CH3)=CH2 D. CH2=CH-COOCH3
Câu 9. Este X có CTPT C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetan đêhit. CTCT thu gọn của X là
A. HCOOCH=CH-CH3 B. CH3COOCH=CH2
C. HCOO-C(CH3)=CH2 D. CH2=CH-COOCH3
Câu 10. Cho ancol X tác dụng với axit Y thu được este Z, làm bay hơi 8,6 gam Z thu được thể tích bằng thể tích của 3,2 gam O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Biết MY>MX. Tên gọi của Y là
A. axit fomic. B. axit metacylic.
C. axit acrylic D. axit axetic
Câu 11. Thủy phân vinyl axetat trong dd NaOH thu được
A. natri axetat và ancol vinylic. B. natri axetat và anđehit axetic
C. natri axetat và ancol etylic. D. natri axetat và axetilen.
Câu 12. Trong cơ thể chất béo bị oxi hóa hoàn toàn thành
A. NH3 và CO2. B. NH3, CO2, H2O.
C. CO2, H2O. D. NH3, H2O
Câu 13. Thủy phân este E có CTPT C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất E là A. etyl axetat. B. propyl fomat.
C. isopropyl fomat. D. metyl propionat
Câu 14. Đun 12 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có H2SO4 làm xúc tác) đến khi phản ứng dừng lại thì thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là
A. 70% B. 75% C. 62,5% D. 50%
Câu 15. Tỉ khối hơi của một este so với H2 là 44. Khi thủy phân este đó tạo nên hai hợp chất. Nếu đốt cháy cùng lượng mỗi hợp chất tạo ra sẽ thu được cùng thể tích CO2 (cùng điều kiện to, p). CTCT thu gọn của este A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3.
C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3
 
Gửi ý kiến