Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHRASES & CLAUSES OF RESULT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PREPARED
Người gửi: Nguyễn Hữu Quốc
Ngày gửi: 11h:02' 18-03-2009
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 690
Số lượt thích: 0 người
PHRASES & CLAUSES OF RESULT

I. PHRASES OF RESULT:
1. TOO adj/ adv ( for O) TO : ( quá ... nên không thể)
- Jason runs slowly. He can’t win the race.
a. Jason runs too slowly to win the race.
- The dictionary is very expensive. We can’t buy it.
b. The dictionary is too expensive for us to buy.
- She ran very fast. Her brother couldn’t catch up with her.
c. She ran too fast for her brother to catch up with her.
S + BE/V+ TOO adj/adv (for O) + to V + (O)


2. (NOT) adj/ adv ENOUGH (for O) TO: [ (không) đủ....để có thể]
- She speaks English well. She can get a good job.
a. She speaks English well enough to get a good job.
- It is warm today. We can play water polo.
b. It is warm enough today for us to play water polo.
- Jason runs too slowly to catch up with his sister.
c. Jason doesn’t run quickly enough to catch up with his sister.
S + BE/ V ( not) + adj/adv ENOUGH (for O) + to V + (O)


Notes: Khi S1= S2, ta không dùng for O (câu a). Khi S1 ( S2, ta dùng for O ( câu b,c).
Khi S và O trong cụm từ (to V + O) là hai người, hai (sự) vật khác nhau ta giữ lại O
(câu a,c). Khi S = O, ta bỏ O.
II. CLAUSES OF RESULT:
1. SO adj/ adv THAT:
a. It was dark. We couldn’t see anything.
( It was so dark that we couldn’t see anything.
b. The soup tastes good. Everyone will ask for more.
( The soup tastes so good that everyone will ask for more.
c. Jason ran fast. He could catch her sister up.
( Jason ran so fast that he could catch her sister up.
S + BE/ V+ SO adj/adv THAT + S + V + (O)


2. SUCH ( a/ an) adj N(S) THAT:
a. The book is very expensive . We can’t buy it.
( It is such an expensive book that we can’t buy it.
( The book is such an expensive one that we can’t buy it.
( Việc thay thế NOUN(S) = ONE ( ONES) chỉ diễn ra với countable nouns).
b. She has interesting books. Everyone wants to borrow them.
( She has such interesting books that everyone wants to borrow them.
S + BE/ V+ SUCH (a/ an) adj NOUN(S) THAT + S + V + (O)

III. NOTES:
1. “ SUCH a/ an adj N ” can be replaceable by “ SO adj a/an N” ( only when a noun is preceded by a/an.)
a. It was such a hot day that we decided to stay indoors.
( It was so hot a day that we decided to stay indoors.
b. She has such a beautiful voice that we usually listen to her singing.
( She has so beautiful a voice that we usually listen to her singing.
S + BE/ V+ SO adj a/an N + THAT + S + V + (O)


2. We use SO, not SUCH, when a noun phrase is preceded by few/ many or little/ much
a. The Smiths have many children; they can form their own football team.
( The Smiths have so many children that they can form their own football team.
b. There are few places of entertainment in town, so you can visit them all in a day’s time.
( There are so few places of entertainment in town that you can visit them all in a day’s time.
c. She has spent much money on books; she has nothing to buy food.
( She has spent so much money on books that she has nothing to buy food.
d. There is little sugar left, so she can’t make a perfect tea.
( There is so little sugar left that she can’t make a perfect tea.
few/ many Ns
S + BE/ V+ SO + ---------------- + THAT + S + V + (O)
little/ much N


3. When SO/ SUCH are placed at the beginning of the sentence, there is an inversion of the subject and verb.
a.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓