Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

possessives

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Trang
Ngày gửi: 10h:07' 24-12-2017
Dung lượng: 22.1 KB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 1 người (vong kim van)
There…two cakes in the fridge.
are B. is C. isn’t
26. …are friends.
A. I B. We C. He

This is…father.
Sally’s B. Sally C. Sallies
…mother is young.
She B. Her C. He
27. …are flowers.
A. They B. You C. It
28. There…a man in the garden.
A. are B. isn’t C. aren’t

This…an orange.
is B. are C. am
…these mice?
Is B. Are C. Am
This is my book. That is…
yours B. your C. you
Tom and I…hungry.
am B. is C. are
Jane has a dog. This is…dog.
Jane B. Janes C. Jane’s
Those…my oranges.
am B. is C. are
These are our books. Those are…
theirs B. your C. theirs
Look! …are men.
I B. She C. They
29. …are my shoes.
A. These B. This C. That
30. There…a book on the desk.
A. are B. is C. aren’t
31. …there two girls in the room?
A. Isn’t B. Is C. Are
32. …is an aeroplane.
A. That B. Those C. These
33. …there a teacher in the classroom?
A. Aren’t B. Is C. Are
34. These are the…books.
A. boys’sB. boys C. boys’
35. These are the…hats.
A. men’s B. men C. man
36. Are…friends?
A. they B. she C. he

Sarah is in…room.
his B. her C. she
There…a cat on the table.
Is B. are C. am
37. Where is Jane? …is at school.
A. It B. She C. He
38. What is this? …is a bicycle.
A. She B. It C. They

That is the…ball.
dog B. dogs’ C. dog’s
…my friends.
These are B. It is C. We are
…four boys in the room.
There are B. There is C. They are
These are…
tooth B. teeth C. a tooth
This bike is…
his B.her C. he
This is…radio.
mine B. my C. I
There are four…in the kitchen.
child B. children C. children’s
This is Tom’s hat. It is…
his B. he C. her
…are dolphins.
That B. This C. Those
…is a clever boy.
She B. It C. He
…am a teacher.
He B. I C. They
…is a radio.
He B. She C. It
39. This is Angela. …is my friend.
A. He B. It C. She
40. Where is the pen? …is in my bag.
A. We B. He C. It
41. …are sisters.
A. We B. It C. He
42. …is a rabbit.
A. We B. I C. It
43. Hello, …am Sam.
A. We B. I C. He
44. Where’s the bird? …is in the cage.
A. She B. They C. It
45. This is…elephant.
A. a B. an C. that
46. I have…monkey.
A. a B. an C. these
47. It is…house.
A. a B. an C. that
48. Jenny is…sister.
A. my B. mine C. you
49. These shoes are…
A. he B. his C. her
50. Are…tomatoes?
A. they B. she C. he


 
Gửi ý kiến