Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

PRACTICAL EXERCISES

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:35' 28-10-2021
Dung lượng: 19.2 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..

KÌ THI KSCL KHỐI THCS Năm học 2021-2022
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thời gian 40 phút)


Score: ………………… Right answers: …………….… Name:………………………….……………………………………………..………………………………..

I. Odd one out. (Chọn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại)
01. A. teacher B. student C. headmaster D. blackboard
02. A. chalk B. desk C. notebook D. class
03. A. Monday B. March C. August D. December
04. A. English B. recess C. literature D. mathematics
05. A. pen B. pencil C. breakfast D. ruler
II. Choose A, B, C, or D to denote different sound. (Chọn A, B, C, hoặc D có cách phát âm khác)
06. A. cook B. cat C. centre D. come
07. A. chalk B. chess C. choice D. chemist
08. A. apple B. angry C. late D. man
09. A. empty B. pencil C. letter D. pretty
10. A. meat B. head C. bread D. ready
III. Choose A, B, C, or D to finish each sentence. (Chọn A, B, C, hoặc D để hoàn tất các câu)
11. What time .................... it? - It’s 9 o’clock.
A. does B. do C. has D. is
12. How many .................... do you have?
A. teeth B. toothes C. tooth D. tooths
13. I go to bed .................... half past ten.
A. in B. on C. at D. by
14. How many tables does your classroom ....................?
A. there are B. have C. has D. there is
15. She goes to school .....................
A. six thirty B. at six thirty C. at half past six D. B and C
16. What time .................... your sister get up?
A. do B. is C. does D. are
17. How old are you?
A. I’m twelve. B. I’m in grade 6 C. I live in the city. D. I’m fine, thank you.
18. How many people .................... in your family?
A. have B. are there C. there are D. has
19. I am ..................... now.
A. grade 6 B. class 6 C. class 6A D. in grade 6
20. - Nam: What do your parents do? - Viet: .................... are engineers.
A. We B. You C. I D. They
21. .................... your mother play badminton?
A. Do B. Does C. Is D. Are
22. .................... often do you have math in class?
A. Where B. When C. How D. What
23. I live .................... a big city with my family.
A. on B. in front of C. between D. in
24. Linh’s classes start .................... seven a.m. every day.
A. on B. behind C. at D. in
25. The post office is .................... the cinema and the drugstore.
A. opposite B. between C. left of D. in front
IV. Rearrange words or phrases to make sentence. (Sắp xếp các từ tạo thành câu)
26. name/ Linda Black/ my/ Hello/ ,/ is/. ………………………………………………………………………
27. now/ am/ in/ I/ 6/ grade/. ………………………………………………………………………
28. school/ house/my/ not/ far/ is/from/ My/. ………………………………………………………………………
29. walk/ school/ I/ morning/to/ ,/ Every/. ………………………………………………………………………
30. love/ life/ I/ the/ in/ countryside/. ………………………………………………………………………
____HẾT___
 
Gửi ý kiến