Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Practice test 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp
Người gửi: Đào Trọng Linh
Ngày gửi: 15h:46' 10-08-2018
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 1 người (linh giang)
PRACTICE TEST 2
I. Khoanh tròn câu đúng nhất:
1. “...........................this week?” - “No, she’s on holiday.”
A. Is Susan working B. Does Susan work
C. Does work Susan D. Has Susan worked
2. Tom.................. his hand when he was cooking the dinner
A. burn B. was burning C. has burnt D.burnt
3. ...........................Robert lately?
A. Did you see B. Do you see C. Have you seen D. Are you seeing
4. Nylon ........................in the 1930’s
A. invented B. was invented C. is invented D. has been invented
5. Where .......................................? - “In London”
A. were you born B. are you born
C. have you been born D. did you born
6. The librarian asked us ..................so much noise
A.don’t make B. not make C. not making D. not to make
7. My brother speaks..............................
A. English perfect B. perfect English
C. English perfectly D. perfectly English
8. The children started to get .......................
A. boring B.bored C.bore D. born
II. Viết lại câu sau với từ gợi ý sao cho nghĩa không đổi:
1. Someone stole my bike last night.
My bike
2. Can I sit here?
Would you mind ?
3. The hairdresser is cutting my hair this afternoon.
I am
4. “Do you like Marlon Brando?”, she asked.
She asked
III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
1. He is never absent......................school
2. She is afraid ...............crossing the buzy street
3. She was excited..........................joy.
4. Are you amazed.....................seeing that scene?
IV. Chia những từ trong ngoặc theo thì thích hợp:
1. He (learn).................................English since he was ten.
2. She fell asleep when she(read).....................................
3. This bridge (finish)...................................before Tet.
4. Her son(notvisit).............................................her very often.


PRACTICE TEST 2
I. Khoanh tròn câu đúng nhất:
1. “........................... this week?” - “No, she’s on holiday.”
A. Is Susan working B. Does Susan work
C. Does work Susan D. Has Susan worked
2. Tom .................. his hand when he was cooking the dinner
A. burn B. was burning C. has burnt D.burnt
3. ........................... Robert lately?
A. Did you see B. Do you see C. Have you seen D. Are you seeing
4. Nylon ........................ in the 1930’s
A. invented B. was invented C. is invented D. has been invented
5. Where .......................................? - “In London”
A. were you born B. are you born
C. have you been born D. did you born
6. The librarian asked us .................. so much noise
A.don’t make B. not make C. not making D. not to make
7. My brother speaks..............................
A. English perfect B. perfect English
C. English perfectly D. perfectly English
8. The children started to get .......................
A. boring B. bored C.bore D. born
II. Viết lại câu sau với từ gợi ý sao cho nghĩa không đổi:
1. Someone stole my bike last night.
My bike was stolen last night.
2. Can I sit here?
Would you mind if I sat here?
3. The hairdresser is cutting my hair this afternoon.
I am having my hair cut by the hairdresser this afternoon.
4. “Do you like Marlon Brando?”, she asked.
She asked if I liked Marlon Brando.
III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
1. He is never absentfromschool
2. She is afraid ofcrossing the buzy street
3. She was excitedaboutjoy.
4. Are you amazedatseeing that scene?
IV. Chia những từ trong ngoặc theo thì thích hợp:
1. He has learntEnglish since he was ten.
2. She fell asleep when shewas reading.
3. This bridge will be finishedbefore Tet
 
Gửi ý kiến